Noutăți

EURO 200 - 2023

Programul „EURO 200” continuă și în 2023 – Ajutor financiar pentru studenți pentru achiziţionarea unui calculator

 

„EURO 200” este un program prin care studenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate din Romania cu o vârstă de până la 26 de ani și provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 500 RON pe membru de familie pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, conform Hotărârii nr. 395/04.05.2023. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro pentru un calculator și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Depunerea cererilor şi a documentelor doveditoare necesare accesării programului „EURO 200” se face la secretariatul facultăţii, termenul de depunere a acestora este de 22 mai 2023, conform calendarului aprobat prin O.M. nr. 4135/03.05.2023.

ACTE necesare înscrierii în Programul “Euro 200”, conform Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare:

1) Cererea tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a Legii 269/2004, http://www.ing.ugal.ro/files/Cerere_Euro_200.pdf.

2) Copie a certificatului de naștere  sau a actului de identitate al studentului;

3) Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai familiei;

4) Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;

5) Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii – în original;

6) Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (500 RON) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă recomandată, conform Hotărârii nr. 395/04.05.2023:

a) pentru desktop-procesor cu frecvență nominală minimum 3.0 GHz; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5“ și rezoluție minimum 1.920 x 1.080; tastatură, mouse optic; cameră web;

b) pentru laptop, notebook, ultrabook și dispozitive echivalente - procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; diagonală minimum 14“; rezoluție minimum 1.366 x 768; cameră web.

Calculatoarele definite la alin. (2), a căror achiziționare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu un sistem de operare licențiat.

7)  Adeverința eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul I), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul I).

Clarificări de termeni (conform art. 2 al Hotărârii de Guvern nr. 1.294/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare):

Termenul „familie” se referă la soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Este asimilat termenului „familie” și situația persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și femeia necasătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Prin termenul „copil” se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unuia sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutelă sau curatelă potrivit legii.

Pentru mai multe detalii, vă rugam să studiați legislația care reglementează Programul Euro 200:

-Hotarâre nr. 395/04.05.2023 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;

- Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare;

Hotărârea de Guvern nr. 297/2018 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004;

- Hotărârea de Guvern nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004.