Direcțiile de cercetare ale Departamentelor Facultății de Inginerie 

 

Departamentul Inginerie Mecanică


1.1. Mecanica suprafețelor și tribologie
• studii pe tribomodel a fenomenelor și proceselor ce apar în stratul superficial al organelor de mașini supuse frecării, uzurii și oboselii;
• studii ale mecanismului distrugerii stratului superficial prin frecare, uzură și oboseală;
• studiul difractometric al modificărilor structurale ale stratului superficial supus frecării și oboselii.

1.2. Testarea lubrifianților
• testarea lubrifianților și determinarea parametrilor în conformitate cu procedurile standard europene;
• evaluarea și investigarea proprietăților fizice, mecanice și tribologice a unor lubrifianți cu noi aditivi.

1.3. Compozite polimerice
• elaborarea, testarea și caracterizarea materialelor compozite polimerice;
• dezvoltarea de noi materiale compozite polimerice, nanostructurate, hibride și evaluarea performanțelor acestora;
• investigarea morfologică a noilor materiale elaborate;
• elaborarea unor noi materiale nemetalice destinate unor aplicații din transporturi navale și aeriene;
• obținerea de filme polimerice nanostructurate, depuse pe substrat metalic.

1.4. Încercări la oboseală și durabilitate
• studiul pe tribomodel a fenomenelor și proceselor ce apar în stratul superficial al organelor de mașini supuse frecării, uzurii și oboselii;
• studiul mecanismului distrugerii stratului superficial prin frecare, uzură și oboseală;
• studiul difractometric al modificărilor structurale ale stratului superficial supus frecării și oboselii;
• analiza microstructurală a fenomenului de oboseală;
• diagnoza și predicția comportării metalelor la durabilitate;
• analiza comportării unor aliaje pe bază de aluminiu la solicitări oligociclice.

1.5. Grafică și modelare
• modelarea solidă a pieselor și ansamblurilor mecanice;
• analiza FEM a stării de tensiuni și deformații;
• proiectarea avansată pe baza metodelor parametrice și adaptive.

Departamentul Ingineria Fabricaţiei


1.1. Injectarea Materialelor Termoplastice
• eco-nano-tehnologii și materiale avansate (optimizarea tehnologiilor de manufacturare a reperelor din nano-compozite polimerice în vederea înlocuirii materialelor convenționale în industria de automobile, aerospațială, în prototipare și protezare;
• reciclarea materialelor polimerice și a nano-compozitelor polimerice;
• dezvoltarea de tehnologii avansate pentru obținerea de materiale și nano-compozite funcționale pentru transporturi,
• construcția de mașini.

1.2. Reologie aplicată
• caracterizarea reologică a materialelor polimerice și compozite (determinarea vâscozității reale de forfecare, folosind corecțiile Bagley și Rabinowitsch, esențiale pentru rezultate coerente și necesare pentru simularea curgerii;
• determinarea diagramei presiune-Volum-Temperatură (pVT) și conductivității termice, folosite în programele de simulare a injectării în matriță pentru predicția umplerii cuiburilor;
• determinarea simplă și rapidă a indicelui de curgere (MFR) a materialelor termoplastice și compozite.

1.3. Testare și caracterizare electro-mecanică
• caracterizarea electro-mecanică a materialelor polimerice și compozite (corelarea structură - proprietăți - metode de manufacturare/procesare;
• caracterizarea nano-compozitelor polimerice în vederea înlocuirii materialelor convenționale în industria de automobile, aerospațială, în prototipare și protezare.

1.4. Nano-indentare
• caracterizarea mecanică a materialelor polimerice și compozite (caracterizarea mecanică, la scară micro-, nano-metrică a materialelor polimerice; micro-, nano- manufacturare.

1.5. Modelare și simulare numerică
• modelarea, analiza și simularea proceselor de manufacturare (Product Lifecycle Management (PLM)
• proiectarea asistată de calculator (CAD), fabricația asistată de calculator (CAM),
• simularea asistată de calculator (CAE),
• gestionarea datelor despre produs (PDM) și fabricație digitală prin PLM;
• proiectare asistată în plasturgie;
• modelarea și simularea numerică a proceselor de manufacturare.

1.6. Tehnologii de imprimare 3D
• tehnologii de imprimare 3D, corelarea structură - proprietăți – performanță (dezvoltarea tehnologiilor de imprimare 3D pe bază nano-compozite polimerice;
• corelarea structură - proprietăți - metode de imprimare 3D;
• obținerea de filamente din nano-compozite polimerice cu nanotuburi de carbon/grafene).

1.7. Proiectare avansată a tehnologiilor de presare la rece
• optimizarea tehnologiilor și a echipamentelor de deformare plastică la rece,
• modelarea și simularea proceselor de deformare plastică la rece,
• predicția defectelor, încercări de determinare a prelucrabilității prin deformare plastică la rece,
• sisteme de prototipare, tehnologii de deformare reconfigurabile, sisteme de măsurare computerizate.

1.8. Control optimal și prelucrabilitatea materialelor prin așchiere
• prelucrabilitatea materialelor și stabilirea condițiilor optime de prelucrare;
• profilarea sculelor în scopul uniformizării încărcării energetice a muchiilor așchietoare;
• fiabilitatea predictivă și experimentală;
• dinamica cuplului mașină unealtă – proces de așchiere, detectarea timpurie a instabilității regenerative în procesele de prelucrare;
• inteligență artificială înglobată în sistemul de prelucrare.

1.9. Modelarea generării suprafețelor. Sisteme de măsurare computerizate
• generarea suprafețelor digitizate prin înfășurare;
• modelarea proceselor de generare prin așchiere în condițiile reprezentării sculelor și semifabricatului în formă discretă prin nori de puncte;
• fizica proceselor de așchiere;
• reprezentarea topologică a suprafețelor cu aplicații în ingineria inversă.

1.10. Acționări hidraulice și pneumatice
• conceperea și realizarea de sisteme mecatronice și robotizate;
• dezvoltarea unor sisteme destinate monitorizării proceselor tehnologice;
• design pentru construcția automobilului modern;
• hidraulică și pneumatică

1.11. Dezvoltare de procese și tehnologii de sudare.
• dezvoltare de procese, tehnologii și specificații ale procedurilor de sudare (sudare prin topire SAF, multi-arc & multi-sârmă, cu sau fără sârmă rece; sudare prin topire MIG-MAG cu sârme pline și tubulare, ecologice, pe suport ceramic;
• depunere de aliaje multi-element prin sudare WIG;
• sudare prin presiune la rece pe suprafețe zimțate a materialelor similare/disimilare, cu sau fără element intermediar;
• sudare subacvatică la diferite presiuni;
• optimizarea proceselor și tehnologiilor de sudare, prin topire și presiune, a materialelor similare/disimilare).

1.12. Caracterizarea și controlul nedistructiv al îmbinărilor sudate
• efectele termice și mecanice generate de procesul de sudare (analiza transferului termic și determinarea câmpului termic la sudare;
• determinarea și analiza nivelului de tensiuni și deformații din îmbinările sudate) și comportarea la sudare a materialelor și caracterizarea îmbinărilor sudate (caracterizarea mecanică a îmbinărilor sudate similare/disimilare;
• caracterizarea metalurgică a îmbinărilor sudate similare / disimilare;
• investigarea proprietăților straturilor depuse prin sudare cu aliaje multi-element).

1.13. Vizualizarea arcului electric și monitorizarea procesului de sudare
• monitorizarea proceselor de sudare (investigarea arcului electric și a transferului masic, prin filmare directă și măsurare sincronă a parametrilor electrici ai regimului de sudare;
• investigarea corelației dintre parametrii de proces și geometria băii de metal topit;
• dezvoltarea unor sisteme dotate cu vedere artificială, destinate monitorizării proceselor de sudare).

1.14. Modelarea și simularea proceselor de sudare.
• modelarea și simularea proceselor de sudare;
• simularea și analiza transferului termic prin metoda cu elemente finite;
• simularea și analiza stării de tensiuni și deformații prin metoda cu elemente finite;
• simularea comportării mecanice a materialelor la sudare.

Departamentul Sisteme Termice şi Autovehicule Rutiere


1.1. Frigotehnie, criogenie și climatizare
• noi criterii de performanţă a sistemelor cu absorbţie şi elaborarea unei metodologii de analiza comparativa a instalaţiilor frigorifice, a pompelor şi a transformatoarelor de căldură.
• elaborarea de programe de studiu şi optimizare a proceselor din sistemele cu absorbţie.
• inventarierea şi valorificarea resurselor energetice reziduale şi a energiilor geotermale şi solară cu ajutorul sistemelor cu absorbţie.
• introducerea şi studiul unor noi criterii de performanţă şi elaborarea unor metodologii de analiză a instalaţiilor frigorifice, criogenice şi de condiţionare a aerului.
• reducerea consumurilor energetice prin recuperare, regenerare, efect dublu sau multiplu, cuplarea instalaţiilor frigorifice şi a pompelor de căldură, acumularea de frig şi căldură etc.
• optimizarea proceselor şi echipamentelor din instalaţiile frigorifice şi criogenice cu agenţi ecologici şi studii privind impactul asupra mediului ambiant.
• termo-economia instalaţiilor frigorifice, criogenice şi de condiţionarea aerului.
• elaborarea de programe pentru proiectarea şi optimizarea aparatelor şi a maşinilor din componenţa sistemelor frigorifice şi criogenice.
• studii asupra regimurilor nestaţionare întâlnite la răcirea corpurilor, refrigerarea şi congelarea produselor alimentare.
• proiectarea şi elaborarea tehnologiilor de montaj, probe şi încercarea instalaţiilor frigorifice, criogenice şi de condiţionare a aerului.
• cercetarea experimentală a regimurilor dinamice ale sistemelor frigorifice şi criogenice.

1.2. Termoenergetică, ingineria mediului și modelare numerică
• modelarea numerică a proceselor de transfer de masa și de căldură.
• utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru înclălzire și producere de electricitate.
• modelarea numerică a descompunerii termochimice a biomasei.
• modelarea numerică a arderii combustibililor.
• determinarea proprietăților termochimice ale combustibililor.
• valorificarea energetică a deșeurilor municipale solide (incinerare, piroliză, gazificare și digestie anaerobă.
• analiza energetică, economică și de mediu a sistemelor energetice.
• reducerea emisiilor poluante ale sistemelor termoenergetice.

1.3. Motoare cu ardere internă, sisteme de propulsive și autovehicule rutiere
• Optimizarea proceselor, proiectarea, repararea, montarea, probarea şi întreţinerea motoarelor cu ardere internă.
• diagnoza stării tehnice şi reglarea automată a motoarelor cu ardere internă cu piston.
• diagnosticarea dinamică a autovehiculelor rutiere.
• termo-economia instalaţiilor energetice cu motoare cu ardere internă.
• combaterea poluării produse de motoarele cu ardere internă şi de autovehiculele rutiere.
• instalaţii de propulsie navale: cercetări teoretice şi experimentale combatere zgomotelor şi vibraţiilor.

Departamentul Ingineria Materialelor și a Mediului


1.1. Nanotehnologii chimice
• Sinteza chimică din soluție (sol-gel, coprecipitare, metoda solvo/hidrotermală, CBD, auto-asamblare, electrodepunere, creștere biomimetică) a materialelor nanostructurate (nanoparticule/QD, nanofire, nanoplachete, filme subțiri) oxidice, compozite și hibride (multi)funcționale;

1.2. Depunere a filmelor subțiri din faza de vapori
• Obținerea de filme subțiri semiconductoare pentru celule solare prin metoda PVD-cu evaporare termică;
• Depunerea de filme metalice și oxidice pe diferite substrate (sticlă, cuarț, Și, oțel, polimeri) prin metoda PVD-asistată de plasmă.

1.3. Materiale metalice avansate și nanostructurate
• Obținerea de aliaje cu memoria formei; obținerea de materiale metalice nanostructurate.

1.4. Prelucrarea materialelor metalice, compozite și pulberi
• obținerea de pulberi și materiale metalice, oxidice și compozite.

1.5. Analize structurale și morfologice
• microscopie optică;
• rugozitate 2D și 3D;
• microscopie electronică SEM.

1.6. Caracterizarea optică și optoelectrică a filmelor subțiri
• măsurarea și analiza spectrelor de transmisie și reflexie optică a filmelor subțiri în domeniile UV-VIS-IR apropiat;
• înregistrarea și interpretarea curbelor Curent-Tensiune în structuri de tip M/S/M.

1.7. Testarea acoperirilor, filmelor subțiri și senzorilor
• testarea filmelor subțiri dielectrice;
• măsurarea variației cu temperatura (în intervalul RT- 450oC) a rezistenței electrice a filmelor subțiri;
• testarea răspunsului senzorilor electrici de gaze (în intervalul RT- 450oC);
• testarea proprietăților electrochimice /comportare la coroziune în diferite medii lichide.