Proiectare si fabricatie digitala (PFD)

Proiectare și fabricație digitală (PFD)

  

Plan de învățământ Proiectare și fabricație digitală (PFD) -  2023-2024

Fișe discipline Proiectare și fabricație digitală (PFD)

Misiune și obiective

 Misiunea programului de studii universitare de master „PROIECTARE ŞI FABRICATIE DIGITALIZATĂ” este de a continua tradiţia Facultăţii de Mecanică, în prezent Facultatea de Inginerie, în formarea competenţelor generale, specifice şi atitudinale ale absolvenţilor săi, astfel încât aceştia să-şi poată dezvolta propriile cariere profesionale în domeniul cercetării şi proiectării constructive şi tehnologice din domeniile de licenţă derulate.

Misiunea de cercetare a programului de studii de masterat „PROIECTARE ŞI FABRICATIE DIGITALIZATĂ”, în cadrul Facultatii de Inginerie, se subscrie misiunii universităţii „Dunarea de Jos” din Galati şi anume de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin formare iniţială şi formare continuă la nivel universitar şi postuniversitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic si prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al ştiinţelor economice, al artelor, al literelor, al ştiinţelor umaniste, al ştiinţelor medicale, al ştiinţelor juridice, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.

Realizarea acestei misiuni se obţine prin aplicarea procedeelor şi a desfăşurării tuturor activităţilor specifice prevăzute de sistemul de calitate implementat la nivelul facultăţii şi în deplină concordanţă cu cerinţele aquis-ului comunitar din învăţământul universitar.

Valorile pe care le împărtăşim în demersul nostru sunt, pe de o parte, profesionalismul, cultul muncii susţinute, corectitudinea şi onestitatea faţă de profesie şi faţă de semeni, iar pe de altă parte,  respectul reciproc, respectarea legii, respectarea tradiţiilor şi virtuţilor şcolii.

Formarea postuniversitară, asigurată de colectivul de Ingineria Fabricatiei, din cadrul Departamentului Ingineria Fabricaţiei, este axată pe dezvoltarea programelor de master şi de doctorat în domeniul Ştiinţe Inginereşti - Inginerie Industrială.

Obiectivele generale ale programului de master PROIECTARE ŞI FABRICATIE DIGITALIZATĂ” sunt orientate pe următoarele direcţii:

  • formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură, sănătate, activităţi tehnice, economice, juridice, sociale, potrivit programelor de studiu aflate în structura Universităţii, standardelor educaţionale şi cerinţelor societăţii;
  • actualizarea şi perfecţionarea pregătirii specialiştilor prin programe de masterat, doctorat, studii postdoctorale şi postuniversitare şi de formare continuă;
  • formarea de specialişti capabili să aplice cunoştinţele dobândite prin acest program în proiectarea, modelarea şi simularea digitalizata a produselor si proceselor de fabricatie, proiectarea si fabricarea structurilor prin asamblare termică, proiectarea sistemelor robotizate de sudare tehnologiilor moderne de sudare, proiectarea sistemelor de conducere, monitorizare si control a proceselor de fabricatie, proiectarea tehnologiilor moderne de fabricatie prin imprimare 3D a materialelor plastice si compozite.
  • formarea de specialişti capabili să rezolve problemele care apar în cercetarea comportării proceselor de fabricatie, prin aplicarea metodelor şi tehnicilor actuale de investigare.
  • formarea unei gândiri inginereşti avansate în interdependenţă cu asigurarea concomitentă a calităţii şi productivităţii în ingineria industriala.
  • formarea eticii profesionale şi a spiritului de iniţiativă în lansarea şi implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare.