Materiale avansate și tehnologii inovative medicale (MATIM)

Materiale avansate și tehnologii inovative medicale (MATIM) 

 

Plan de învățământ Materiale avansate și tehnologii inovative medicale (MATIM) - 2023-2024

Fișe discipline Materiale avansate și tehnologii inovative medicale (MATIM) 

Misiune și obiective

Misiunea didactică şi de cercetare a programului de studii Materiale avansate și tehnologii inovative medicale este de a continua, a aprofunda și a completa pregătirea absolvenților licenţiaţi din domeniile Ingineria materialelor, Ştiinţe inginereşti aplicate și a unor domenii conexe, în conformitate cu necesităţile impuse de dinamica dezvoltării materialelor, a promovării progresului științific înregistrat în știința și ingineria materialelor, a cunoșterii și implementării tehnologiilor noi cu eficiența tehnico-economică și de promovare a principiilor dezvoltării durabile în industria materialelor şi industria medicală.


Obiective specifice

- Să prezinte tendinţele și perspectivele de dezvoltare în domeniul elaborării/fabricației, procesării, optimizării tehnologiilor și controlului produselor și proceselor din industria materialelor.
- Să formeze specialişti pentru conceperea și proiectarea/ecoproiectarea materialelor avansate pentru domenii de vârf ale tehnicii actuale.
- Să prezinte cele mai noi descoperiri în domeniul obţinerii și prelucrării materialelor având în vedere atât criteriul tehnic cât și pe cele economice și ecologice.
- Să ofere cunoştinte noi despre procesele care stau la baza tehnologiilor neconvenționale și performante de elaborare și procesare modernă a materialelor.
- Să valorifice optim potenţialul ştiintific creativ a colectivului de cadre didactice implicate în activitatea didactică și de cercetare ştiinţifică a programului.
- Să pregătească specialişti care să asigure funcţionalitatea produselor realizate prin tehnologii noi, moderne, neconvenționale.
- Să pregătească specialişti care să cunoască tehnicile și metodele moderne de investigare la scara micro și nano a materialelor metalice de înalta performanță.
- Să asigure o pregătire interdisciplinară care are ca scop lărgirea orizontului de cunoaştere şi a competenţelor în domeniul ingineriei materialelor.
Oferta se adresează tuturor inginerilor care sunt interesați de o pregatire coerentă, continuă și de înaltă performanţă în domeniul ingineriei materialelor dornici să ţină pasul cu ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei în domeniu şi de cerinţele pieţei muncii. Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite în cadrul programului de studiu Materiale avansate și tehnologii inovative medicale permit absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii, să continue studiile universitare în ciclul următor, de doctorat sau să dezvolte o afacere proprie.

Competențe profesionale

Abordează problemele în mod critic. Ia decizii operaţionale independente. Pregateşte rapoarte ştiinţifice. Identifică îmbunatăţiri ale procesului. Efectuează teste de laborator. Evaluează caracterul adecvat al tipurilor de metale pentru aplicaţii specifice. Aplică proceduri de siguranţă în laborator. Interacţionează cu furnizorii serviciilor de asistenţă medicală. Oferă consiliere pentru caracteristicile dispozitivelor medicale. Lucrează în echipe medicale multidisciplinare.

Competențe transversale

Lucrează în echipe. Aplică cunoştinţe ştiinţifice, tehnologice şi inginereşti. Administrează identitatea digitală.

Ocupații posibile conform COR

214606 - consilier inginer metalurg
214607 - expert inginer metalurg
214652 - asistent de cercetare în ştiinţa materialelor
226904 - bioinginer medical