Inginerie Mecanică (IM)

INGINERIE MECANICĂ

 

Misiunea programului de studii Inginerie Mecanică este de a asigura absolvenţilor o pregătire cu caracter general în inginerie mecanică pentru a putea fi uşor de asimilat pe piaţa forţei de muncă, în unităţi cu caracter industrial, în instituţii de proiectare, în cercetare sau în învăţământ, prin competenţele oferite de conţinutul disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ al specializării. Se urmăreşte de asemenea de a oferi viitorului absolvent competenţe, cunoştinţe şi oportunităţi în perspectiva continuării studiilor prin masterat sau chiar prin doctorat. 

Plan de învățământ Inginerie Mecanică (IM) - 2023-2024

Fișe discipline Inginerie Mecanică (IM)

Obiectivele programului de studii


Obiective generale ale programului urmăresc:

 • Conturarea unui profil al absolventului care vizează dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe generale de comunicare şi abilităţi cognitive;
 • Oferirea unui volum substanţial de cunoştinţe în domeniul inginerie mecanice;
 • Dezvoltarea de abilităţi superioare de cercetare independente şi în colectiv;
 • Formarea capacităţilor de a aplica teoria în situaţii specifice ale mediului economic şi instituţional;
 • Formarea deprinderilor de a întocmi lucrări, studii şi rapoarte aplicabile profesional;
 • Să ofere absolventului capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor;
 • Să dezvolte abilitaţi de conducător şi de angajare clară pe calea propriei dezvoltări profesionale a absolventului.

Obiective specifice ale programului rezultă din lista disciplinelor, care îl individualizează în raport cu alte specializări din domeniul inginerie mecanică:

 • Formarea de abilităţi privind proiectarea sistemelor mecanice;
 • Formarea de abilităţi în analiza comportării statice sau dinamice a structurilor de rezistenţă ale sistemelor mecanice prin utilizarea metodelor moderne de calcul;
 • Formarea de abilităţi privind modelarea şi simularea funcţionării sistemelor mecanice;
 • Formarea de abilităţi în utilizarea metodelor de optimizare în inginerie mecanică;
 • Formarea de abilităţi privind modelarea fenomenelor şi proceselor care au loc în sistemele mecanice, evaluarea forţelor şi cuplurilor motoare şi rezistente, dezvoltate în funcţionarea sistemelor mecanice;
 • Formarea unei gândiri sistemice asupra funcţionării şi comportării în exploatare a sistemelor mecanice (structuri de rezistenţă, maşini).

Competenţe profesionale


C1. Identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din ştiinţele fundamentale specific domeniului ingineriei.

C1.1. Exprimarea prin comunicare scrisă şi orală în limbaj tehnic a fundamentelor teoretice din domeniul ingineriei.

C1.2. Formularea de ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor cheie pentru explicarea şi interpretarea proceselor din domeniul ingineriei mecanice.

C1.3. Selectarea unor principii, metode şi procedee de cercetare - proiectare în scopul rezolvării unor probleme specifice domeniului ingineresc.

C1.4. Analiza comparativă a datelor şi evaluarea lor pe baza teoriilor şi metodelor utilizate în cercetarea aplicativă a sistemelor mecanice, în context bine definit.

C1.5. Elaborarea unor proiecte, modele şi prototipuri de structuri şi sisteme mecanice, utilizând principii şi metode consacrate în domeniul ingineresc.

C2. Utilizarea principiilor şi instrumentelor grafice pentru descrierea şi proiectarea sistemelor şi proceselor mecanice.

C2.1. Definirea şi clasificarea conceptelor, teoriilor şi metodelor utilizate în proiectarea proceselor tehnologice din domeniul mecanic.

C2.2. Explicarea şi interpretarea proiectelor specifice, prin utilizarea conceptelor teoretice şi instrumentelor grafice.

C2.3. Formularea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor/principiilor studiate pentru proiectarea structurilor şi sistemelor mecanice.

C2.4. Utilizarea unor criterii, metode de evaluare, concepte, teorii şi programe în proiectarea sistemelor mecanice.

C2.5. Proiectarea proceselor tehnologice şi echipamentelor necesare realizării unor sisteme şi structuri mecanice.

C3. Alegerea, instalarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor din domeniul ingineriei mecanice.

C3.1. Analiza/ diagnosticarea echipamentelor şi utilajelor din domeniul ingineriei mecanice, prin aplicarea de concepte, teorii şi metode de lucru în vederea alegerii, instalării, exploatării şi mentenanţei acestora.

C3.2. Explicarea şi interpretarea problemelor tehnologice prin utilizarea echipamentelor mecanice.

C3.3. Realizarea unei diagnoze în raport cu problemele tehnologice de fabricaţie şi utilizare pentru utilaje specifice ingineriei mecanice.

C3.4. Evaluarea critică şi constructivă a modalităţilor de rezolvare a problemelor tehnologice de fabricaţie a structurilor mecanice.

C3.5. Implementarea unor principii, metode şi strategii adecvate fabricaţiei, utilizării şi mentenanţei structurilor şi sistemelor mecanice.

C4. Aplicarea metodelor de proiectare, analiza şi testare a elementelor si sistemelor mecanice

C4.1. Identificarea si descrierea conceptelor, teoriilor şi metodelor de baza, utilizate în proiectarea, analiza şi testarea elementelor şi sistemelor mecanice.

C4.2. Explicarea principiilor de funcţionare a elementelor componente, pentru proiectarea, analiza, construcţia şi testarea sistemelor mecanice.

C4.3. Utilizarea soft-urilor specifice în vederea rezolvării problemelor tipice pentru proiectarea, testarea şi administrarea bazelor de date din domeniul ingineriei mecanice.

C4.4. Aplicarea normelor şi standardelor naţionale şi internaţionale în activitatea de proiectare, analiză şi testare.

C4.5. Adoptarea programelor de proiectare, analiza şi testare a componentelor şi sistemelor mecanice.

C5. Interpretarea şi fundamentarea pe criterii tehnologice, funcţionale şi economice a soluţiilor sistemelor mecanice

C5.1. Definirea criteriilor de selectare a soluţiilor de proiectare pentru elemente şi sisteme mecanice pe baza conceptelor, teoriilor şi metodelor de baza din domeniu.

C5.2. Fundamentarea soluţiilor de proiectare a sistemelor mecanice prin aplicarea cunoştinţelor de bază.

C5.3. Evaluarea multicriterială şi oferirea de soluţii viabile pentru proiectarea proceselor şi sistemelor mecanice.

C5.4. Utilizarea unor principii, metode şi strategii de lucru adecvate domeniului.

C5.5. Formularea unui raport tehnico-economic asupra soluţiilor de proiectare adoptate (inclusiv cu aspecte de securitate a muncii si a sistemelor).

C6. Implementarea şi coordonarea sistemului de management al calităţii şi marketing.

C6.1 Definirea strategiei de implementare a sistemului de management al calităţii şi marketingului prin utilizarea terminologiei specific domeniului.

C6.2. Implementarea procedurilor specific în domeniile managementului calităţii şi a marketingului.

C6.3. Utilizarea unor principii, proceduri şi soft-uri specifice pentru aplicarea procedurilor de mentenanţă şi de exploatare a sistemelor mecanice.

C6.4. Operarea cu metode moderne în evaluarea calităţii.

C6.5. Elaborarea unei soluţii manageriale  (proiect) utilizând principii şi metode de management.

Competenţe transversale


CT1. Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională prin abordarea unei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă în rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor.

CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi munca eficientă în echipa multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice, în cadrul colectivului de lucru - managementul de proiect specific.

CT3. Utilizarea adecvata a metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe durata întregii vieţi; utilizarea adecvată de informaţii şi comunicarea orală şi scrisă într-o limba de circulaţie europeană.

Ocupaţii posibile conform COR*


inginer mecanic – 214401; subinginer mecanic - 214402; inginer maşini-unelte - 214408; consilier inginer mecanic - 214433; expert inginer mecanic - 214434; inspector de specialitate inginer mecanic - 214435; referent de specialitate inginer mecanic - 214436; proiectant inginer mecanic - 214438; subinginer proiectant mecanic - 214440; specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale - 214443; inginer/ subinginer tehnolog prelucrări mecanice - 214444; cercetător în maşini şi instalaţii mecanice - 214484; inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice - 214485; asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice – 214486; profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001; profesor în învăţământul liceal, postliceal -  233001; profesor în învăţământul gimnazial – 233002.

* - Codul Ocupațiilor din România