Technologia Construcțiilor de Mașini (TCM)

Tehnologia construcţiilor de maşini

  

Plan de învățământ Tehnologia construcțiilor de mașini (TCM) - 2022-2023

Fișe discipline Tehnologia construcțiilor de mașini (TCM)

 

Misiunea programului de studii TCM din cadrul Facultatii de Inginerie este de a forma competentele generale, specifice si atitudinale ale viitorilor absolvenţi, astfel incat acestia sa-si poata dezvolta propriile cariere profesionale in domeniul cercetarii si proiectarii tehnologice si sa isi creasca sansele ocuparii unui loc de munca in concordanta cu aptitudinile si aspiratiile lor. Realizarea acestei misiuni se face prin aplicarea procedeelor si desfasurarii tuturor activitatilor specifice prevazute la nivelul facultatii si al universitatii. Contextul in care ne propunem realizarea acestei misiuni este cel al promovarii sistemului de valori, a profesionalismului, corectitudinii fata de profesie si fata de semeni si in conditiile respectarii legii si a cerintelor invatamantului universitar.

Obiectivul general al programului de studi TCM este acela de a oferi un program de studii de calitate, flexibil, coerent, deschis la nevoile societăţii, capabil de a pregăti specialişti în inginerie industrială, având un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei şi inserţiei lor pe piaţa europeană a forţei de muncă, conform fişei specializării Tehnologia construcţiilor de maşini şi planului de învăţământ.

Obiectivele specifice declarate ale programului sunt:

 • Pregătire inginerească fundamentală;
 • Cunoştinţe solide de desen tehnic şi grafică pe calculator;
 • Cunoştinţe tehnice generale în domeniul ingineriei materialelor şi a domeniilor mecanicii;
 • Cunoştinţe privind întocmirea unui contract, stabilind relaţiile şi obligaţiile părţilor care participă la realizarea proiectelor precizând obiectivele principale: termenele, calitatea şi costul
 • Proiectare asistată și fabricaţia asistată de calculator (CAD-CAM);
 • Abilităţi de a conduce şi coordona realizarea proiectelor, astfel încât să se respecte termenele, să se realizeze calitatea lucrărilor şi să se înscrie în costurile programate;
 • Competenţe de a dezvolta, coordona şi monitoriza aspectele tehnice ale producţiei, inclusiv selectarea metodelor de fabricaţie şi operare;
 • Cunoştinţe de conducere a proceselor economice industriale;
 • Cunoştinţe în ingineria sistemelor şi marketing industrial;
 • Capacitatea de învăţare şi autoperfecţionare, receptivitate la noutăţile din domeniu;
 • Abilităţi de utilizare a tehnologiilor informatice şi gestiune a informaţiei;
 • Abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară;
 • Capacitatea de abordare ştiinţifică a domeniului de specialitate;
 • Capacitatea de a cerceta ştiinţific prin analiză, sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii de specialitate;
 • Abilitatea de continuare a studiilor universitare de licenţa prin studii universitare de masterat şi apoi de doctorat.

Înlănţuirea acestor abilităţi se poate realiza printr-un proces educaţional susţinut, de lungă durată. Minimul de conţinut sugerat prin volumul de ore alocat disciplinelor este completat prin multiple aspecte ale procesului de învăţământ (didactice, ştiinţifice, metodice, sociale) la care trebuie se adaugă o formare pe tot parcursul vieţii, astfel încât absolventul de inginerie să poată face faţă cerinţelor unei economii suple şi dinamice, caracteristică întreprinderilor mici şi mijlocii. Pentru a face faţă schimbărilor din mediul economic şi tehnic, programul de studiu îşi propune adaptarea planurilor de învăţământ la necesitatea pieţei.

În activitatea programului de studii TCM s-a vizat, încadrarea acestuia în politica Universităţii materializată prin obiectivele strategice: Integrarea în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării, adaptarea ofertei educaţionale la dinamica pieţei muncii, creşterea eficienţei şi competitivităţii procesului didactic, în procesul de restructurare a specializărilor şi în procesul de dezvoltare a liniilor de educaţie şi instruire: Licenţă, Masterat, Doctorat şi Formare Continuă, ce funcţionează în cadrul Universităţii Dunărea de Jos

Planul de învaţămant al programului de studii TCM se încadrează în limitele impuse de Ministerul Educaţiei, la elaborarea acestuia respectându-se condiţiile privind cuantumul disciplinelor fundamentale, a disciplinelor de domeniu, a disciplinelor de specialitate şi complementare. Astfel, prin programul de învăţământ TCM este asigurată compatibilitatea cu programele de studii similare din UE prin care se realizează îmbinarea, într-un mod optim, a misiunii şi obiectivelor în scopul formării deprinderilor în domeniul proiectării de tehnologii și echipamente a inginerului.

Pe site-ul: http://www.gradschools.com/search-programs/manufacturing-engineering se poate regăsi o listă cu universităţi din lume precum şi specializările aferente acestora în domeniul fabricarii produselor.

Planul de învaţământ a programului cuprinde discipline care se regăsesc în planurile de învăţământ ale unor specializări similare promovate de renumite universităţi din întreaga lume şi din ţară, universităţi cu care Facultatea de Inginerie a Universităţii Dunărea de Jos are permanente legături pe linie de cercetare, doctorat şi învăţământ: Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea Gh. Asachi Iaşi, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Tehnică din Cluj, Universitatea din Bacău; totodată, oferta răspunde solicitărilor companiilor industriale multinaţionale, dar şi întreprinderilor mici şi mijlocii, privind corelarea suportului teoretic din şcoală cu necesităţile practice ale acestora.

Pregătirea tehnică generală, completată cu discipline care să asigure folosirea cu succes a proiectării şi prelucrării asistate de calculator, este finalizată cu un pachet de discipline economice și manageriale absolut necesare, pentru formarea unei vederi largi asupra domeniilor cercetării, producţiei şi desfacerii produselor industriale. Disciplinele oferite spre studiu sunt specifice domeniului (ex. TCM, Proiectarea sculelor aschietoare, Prelucrari prin deformare plastică, Dispozitive de prelucrare, Proiectarea asistată de calculator, Tehnologii de sudare prin topire, CAD/CAM, Prelucrarea maselor Plastice, Tehnologii de Rapid Prototyping). Aceste discipline sunt deservite de cadre didactice specializate, recunoscute în mediul academic intern şi internaţional, iar activităţile didactice şi de cercetare se desfăşoară în condiţii corespunzătoare, în universitate, dar şi în companiile industriale sau societăţile comerciale partenere.

Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina personală de web pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu studenţii), şi materiale auxiliare, de la tablă la flipchart şi video proiector la toate formele de activitate.

Pe baza cerintelor actuale ale industriei din zona, au fost introduse in continutul cursurilor de predare instrumente software specifice domeniului: MarcMentat, SolidEdge, NX, Abaqus, LS Dyna, Simulink, MonitorPro, Arena, AUTOCAD.

Studenţii sunt beneficiarii principali ai activităţilor derulate în universitate şi ai proceselor de restructurare pentru creşterea calităţii în domeniul didactic şi de cercetare ştiinţifică. Studenţii programului de studiu TCM sunt antrenați în activitatea de cercetare, participând la sesiuni ştiinţifice studenţeşti. Rezultatele profesionale ale acestora sunt recompensate prin asigurarea de burse ce provin atât din finanţarea bugetară cât şi din fonduri proprii.

Majoritatea absolvenţilor acestui program de studii ocupă, în prezent poziţii de coordonare sau executive, fie în companii cu profil industrial precum Dacia – Renault SA, RTR Bucureşti, fie în firme porducătoare, instituţii financiar bancare sau de învăţământ.

COMPETENŢE PROFESIONALE:

C1.  Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale

C1.1. Identificarea adecvata a conceptelor, principiilor, teoremelor si metodelor de baza din matematica, fizica, chimie, desen tehnic si programarea calculatoarelor.

C1.2. Identificarea adecvata a conceptelor, principiilor, teoremelor si metodelor de baza din matematica, fizica, chimie, desen tehnic si programarea calculatoarelor.

C1.3. Aplicarea de teoreme, principii si metode de baza din disciplinele fundamentale, pentru calcule ingineresti elementare în proiectarea si exploatarea sistemelor tehnice, specifice ingineriei industriale, în conditii de asistenta calificata.

C1.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, din disciplinele fundamentale, pentru identificarea, modelarea, analiza si aprecierea calitativa si cantitativa a fenomenelor si parametrilor caracteristici, precum si pentru prelucrarea si interpretarea rezultatelor, din procese specifice ingineriei industriale.

C1.5. Elaborarea de modele si proiecte profesionale specifice ingineriei industriale, pe baza identificarii, selectarii si utilizarii principiilor, metodelor optime si solutiilor consacrate din disciplinele fundamentale.

C2. Asocierea cunostintelor, principiilor si metodelor din stiintele tehnice ale domeniului cu reprezentari grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice

C2.1. Definirea principiilor si metodelor din stiintele de baza ale domeniului inginerie industriala asociate cu reprezentari grafice -desen tehnic.

C2.2. Utilizarea cunostintelor din stiintele ingineresti de baza pentru explicarea si interpretarea rezultatelor teoretice si experimentale, a desenelor de executie si de ansamblu si a fenomenelor si proceselor specifice ingineriei industriale.

C2.3. Aplicarea de principii si metode din stiintele de baza ale domeniului inginerie industriala si asocierea acestora cu reprezentari grafice - desen tehnic, pentru calcule de rezistenta, dimensionari, stabilirea conditiilor tehnice, stabilirea concordantei dintre caracteristicile prescrise si rolul functional etc., în aplicatii specifice ingineriei industriale, în conditii de asistenta calificata.

C2.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, din stiintele ingineresti de baza, pentru identificarea, modelarea, experimentarea, analiza si aprecierea calitativa si cantitativa a aspectelor, fenomenelor si parametrilor definitorii, precum si culegerea de date si prelucrarea si interpretarea rezultatelor, din procese specifice ingineriei industriale.

C2.5. Elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei industriale pe baza selectarii, combinarii si utilizarii cunostintelor, principiilor si metodelor din stiintele de baza ale domeniului inginerie industriala si asocierea acestora cu reprezentari grafice -desen tehnic.

C3. Utilizarea de aplicatii software si a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale, în general, si pentru proiectarea asistata a produselor în particular.

C3.1. Descrierea teoriilor si metodelor de baza din domeniul programarii calculatoarelor si informaticii aplicate specifice tehnologiei constructiilor de masini.

C3.2. Utilizarea cunostintelor de baza asociate programelor software si tehnologiilor digitale pentru explicarea si interpretarea problemelor care apar în conceptia si proiectarea asistata de calculator a produselor, proceselor si tehnologiilor, în investigarea teoreticoexperimentala si prelucrarea computerizata a datelor, specifice ingineriei industriale, în general, si tehnologiei constructiei de masini în particular.

C3.3. Aplicarea de principii si metode de baza din programe software si din tehnologiile digitale pentru programare, realizare de baze de date, grafica asistata, modelare, proiectarea asistata de calculator a produselor, proceselor si tehnologiilor, investigarea si prelucrarea computerizata a datelor specifice ingineriei industriale, în general, si tehnologiei constructiilor de masini, în particular.

C3.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele si limitele programelor software si tehnologii digitale, în vederea folosirii lor la realizarea de sarcini specifice ingineriei industriale, în general si tehnologiei constructiilor de masini, în particular.

C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei industriale, în general si tehnologiei constructiilor de masini, în particular, pe baza selectarii, combinarii si utilizarii de principii, metode, tehnologii digitale, sisteme informatice si instrumente software consacrate în domeniu.

C4. Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare.

C4.1. Descrierea teoriilor, metodelor si principiilor fundamentale ale proiectarii proceselor tehnologice specifice tehnologiei constructiilor de masini.

C.4.2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea diferitelor tipuri de procese tehnologice de fabricare specifice tehnologiei constructiilor de masini.

C.4.3. Aplicarea de principii si metode de baza pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricare, pe masini clasice si/sau CNC cu date de intrare bine definite, în conditii de asistenta calificata.

C4.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele si limitele proceselor tehnologice de fabricare pe masini clasice si/sau CNC si a sistemelor flexibile de fabricare.

C4.5. Elaborarea de proiecte profesionale de procese tehnologice de fabricare specifice tehnologiei constructiilor de masini, inclusiv utilizând programe CAM specifice.

C.5. Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare.

C5.1. Definirea conceptelor, teoriilor, metodelor si principiilor de baza ale proiectarii echipamentelor tehnologice de fabricare, a componentelor acestora si a logisticii industriale, specifice tehnologiei constructiilor de masini.

C5.2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea diferitelor tipuri de echipamente tehnologice de fabricare si a elementelor de logistica industriala specifice tehnologiei constructiilor de masini.

C5.3. Aplicarea de principii si metode de baza pentru proiectarea echipamentelor tehnologice de fabricare si a logisticii industriale specifice tehnologiei constructiilor de masini.

C5.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele si limitele echipamentelor tehnologice de fabricare si/sau a componentelor acestora, precum si a logisticii industriale specifice tehnologiei constructiilor de masini.

C5.5. Elaborarea de proiecte profesionale de echipamente tehnologice de fabricare si logistica industriala.

C.6. Planificarea, conducerea si asigurarea calitatii proceselor de fabricare.

C6.1. Definirea conceptelor, teoriilor, metodelor si principiilor de baza privind planificarea, gestionarea si exploatarea proceselor si sistemelor de fabricare, precum si asigurarea calitatii si inspectia produselor.

C6.2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea probleme care apar în planificarea, gestionarea si exploatarea proceselor si sistemelor de fabricare pe masini clasice si/sau CNC, precum si în asigurarea calitatii si în inspectia produselor.

C6.3. Aplicarea de principii si metode de baza pentru planificarea, gestionarea si exploatarea proceselor si sistemelor de fabricare, precum si pentru asigurarea calitatii si inspectia produselor, în conditii de asistenta calificata.

C6.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele si limitele metodelor de planificare, gestionare si exploatare a proceselor si sistemelor de fabricare, precum si de asigurare a calitatii si de inspectie a produselor, inclusiv a programelor software dedicate.

C6.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea principiilor si metodelor consacrate în domeniu de planificare, gestionare si exploatare a proceselor si sistemelor de fabricare, precum si de asigurarea calitatii si inspectia produselor.

COMPETENŢE TRANSVERSALE:

- Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor.

- Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice.

- Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi.

- Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării.

Ocupaţii posibile ale absolvenţilor programului de studii

Expert inginer mecanic - 214434; Formator - 242401; Inginer autovehicule rutiere - 214412; Inginer de cercetare în tehnologia constructiilor de masini - 214467; Inginer electromecanic - 215216; Inginer masini-unelte - 214408; Inginer mecanic - 214401; Inginer mecanica fina - 214409; Inginer montaj - 215302; Inginer productie - 215205; Inginer tehnolog în fabricarea armamentului si munitiei - 214445; Inginer/ subinginer tehnolog prelucrari mecanice - 214444; Instructor sistem de productie - 214113; Programator fabricatie/ lansator fabricatie - 214136; Proiectant inginer electromecanic - 215215; Proiectant inginer mecanic - 214438; Referent de specialitate inginer mecanic - 214436; Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale - 214443; Specialist în domeniul calitatii - 214129;