Decontare abonamente transport

Decontarea abonamentelor de transport 2023-2024

În atenţia studenţilor care doresc decontarea abonamentelor de transport

 

Modul de decontare a abonamentelor lunare la transportul public local în conformitate cu art. 128, alin. (3) din Legea învăţământului superior nr. 199/ 2023 reglementează faptul că: studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum şi pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-ci şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Studenţii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi studenţii proveniţi din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent materncil, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport. Normele metodologice privind transportul cu metroul şi trenul sunt adoptate prin hotărâre a Guvernului.”

Eliberarea titlurilor de transport cu reducere 90% şi gratuite pentru studenţi se efectuează în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs şi al unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport, pe tot parcursul anului universitar, cu excepţia studenţilor din anii terminali unde instituţia de învăţământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate.

Studenţii beneficiază lunar de un singur abonament cu reducere de 90% sau gratuit, după caz.

Studenţii care doresc decontarea abonamentelor de transport local în comun puse la dispoziţie de către TRANSURB, trebuie să parcurgă următoarele etape:

   A. Procurarea de la chioşcurile TRANSURB a abonamentelor lunare NOMINALE de transport local în comun eliberate pe baza legitimaţiei de transport studenţi, cu valoarea de 90% din preţul întreg.

   B. Depunerea la secretariatul facultăţii unde urmează cursurile a următoarelor documente:

  • cererea completată şi semnătă de student (Anexa Ia) ;
  • copia carnetului de student vizat pentru anul universitar în curs;
  • copia actului de identitate (CI);
  • bonul fiscal de achiziţionare al abonamentului lunar în original, emis doar în perioada: 8 a lunii anterioare până la 7 a lunii curente inclusiv (seria cârdului de pe bonul fiscal trebuie să fie aceeaşi cu seria de pe cârdul de transport);
  • copia cardului nominal de transport (să fie lizibile numele şi seria cardului);
  • extrasul de cont (titular studentul) - se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont/banca se modifică. Studenții care nu au card bancar vor completa Anexa 3.

   C. Pe toate copiile depuse studentul va scrie conform cu originalul şi va semna.

   D. Abonamentele se cumpără şi se decontează lunar.

   E. Documentele se depun la secretariatul facultăţii în perioada 1-7 ale lunii.

Secretariatele facultăţilor vor trimite prin registratura universităţii, până la data de 15 a lunii, către Serviciul financiar, tabelul centralizator (Anexa 2) pentru decontarea cheltuielilor de transport studenţi, la care se anexează cererile studenților verificate, aprobate, însoţite de documentele justificative prevăzute la punctul b) şi conformate cu originalul (punctul c). 

Serviciul financiar verifică concordanţa informaţiilor din tabelul fiecărei facultăţi, completează coloanele 6-9 din tabel, întocmeşte statele şi celelalte proceduri de plată.

Virarea sumelor în conturile studenţilor se efectuează până în ultima zi a lunii inclusiv.