Sisteme de Productie Digitale (SPD)

Sisteme de productie digitale (SPD)

  

Plan de învățământ Sisteme de productie digitale (SPD) - 2023-2024

Fișe discipline Sisteme de productie digitale (SPD)

 

Misiunea programului de studii SPD din cadrul Facultatii de Inginerie este de a forma competentele generale, specifice si atitudinale ale viitorilor absolvenţi, astfel incat acestia sa-si poata dezvolta propriile cariere profesionale in domeniul cercetarii si proiectarii tehnologice si sa isi creasca sansele ocuparii unui loc de munca in concordanta cu aptitudinile si aspiratiile lor. Realizarea acestei misiuni se face prin aplicarea procedeelor si desfasurarii tuturor activitatilor specifice prevazute la nivelul facultatii si al universitatii. Contextul in care ne propunem realizarea acestei misiuni este cel al promovarii sistemului de valori, a profesionalismului, corectitudinii fata de profesie si fata de semeni si in conditiile respectarii legii si a cerintelor invatamantului universitar.

Obiectivul general al programului de studi SPD este acela de a oferi un program de studii de calitate, flexibil, coerent, deschis la nevoile societăţii, capabil de a pregăti specialişti în inginerie industrială, având un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei şi inserţiei lor pe piaţa europeană a forţei de muncă, conform fişei specializării Sisteme de productie digitale şi a planului de învăţământ.     

Obiectivele specifice declarate ale programului SPD sunt:

 • Pregătire inginerească fundamentală;
 • Cunoştinţe solide de desen tehnic şi grafică pe calculator;
 • Cunoştinţe tehnice generale în domeniul ingineriei materialelor şi a domeniilor mecanicii;
 • Cunoştinţe privind întocmirea unui contract, stabilind relaţiile şi obligaţiile părţilor care participă la realizarea proiectelor precizând obiectivele principale: termenele, calitatea şi costul
 • Proiectare asistata si fabricaţie asistată de calculator(CAD-CAM);
 • Abilităţi de  conduce şi coordona  realizarea proiectelor, astfel încât să se respecte termenele, să se realizeze calitatea lucrărilor şi să se înscrie în costurile programate;
 • Competenţe de a dezvolta, coordona şi monitoriza aspectele tehnice ale producţiei, inclusiv selectarea metodelor de fabricaţie şi operare;
 • Cunoştinţe de conducere a proceselor economice industriale;
 • Cunoştinţe în ingineria sistemelor şi marketing industrial;
 • Capacitatea de învăţare şi autoperfecţionare, receptivitate la noutăţile din domeniu;
 • Abilităţi de utilizare a tehnologiilor informatice şi gestiune a informaţiei;
 • Abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară;
 • Capacitatea de abordare ştiinţifică a domeniului de specialitate;
 • Capacitatea de a cerceta ştiinţific prin analiză, sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii de specialitate;
 • Abilitatea de continuare a studiilor universitare de licenţa prin studii universitare de masterat şi apoi de doctorat.

Înlănţuirea acestor abilităţi şi competenţe se poate realiza printr-un proces educaţional susţinut, de lungă durată. Minimul de conţinut sugerat prin volumul de ore afectat disciplinelor este completat prin multiple aspecte ale procesului de învăţământ (didactice, ştiinţifice, metodice, sociale) la care trebuie să se adauge o formare pe tot parcursul vieţii, astfel încât absolventul de inginerie să poată face faţă cerinţelor unei economii suple şi dinamice, caracteristică întreprinderilor mici şi mijlocii. Pentru a face faţă schimbărilor din mediul economic şi tehnic, programul de studiu îşi propune adaptarea planurilor de învăţământ la necesitatea pieţei (flexibilizarea acestora).

Aceste deziderate sunt propuse a fi atinse în urma formării absolvenţilor de la Inginerie Industrială, programul de studii Sisteme de producţie digitale.

Obiectivele educaţionale caracteristice specializării SPD sunt:

 • Competențe generale în comunicare;
 • Competențe generale în limbi străine;
 • Cunoaşterea și utilizarea noţiunilor generale de matematică, fizică, chimie, economie generală;
 • Dezvoltarea competentelor in tehnologie informatică;
 • Cunoaşterea si utilizarea noţiunilor tehnice generale (desen tehnic, fundamente de inginerie mecanică, electrică, termotehnică, materiale);
 • Competente în management (management general si industrial, managementul cercetării);
 • Competente în marketing industrial (marketing general industrial);
 • Cunoaşterea proceselor tehnice din domeniul industrial (toleranţe şi măsurători tehnice, maşini unelte, dispozitive, tehnologii de  fabricare a produselor);
 • Competente în proiectarea şi fabricaţia asistată de calculator (CAD/CAM).