Inginerie Medicală (IMed)

INGINERIE MEDICALĂ

 

Ingineria medicală este una din specializările de avangardă din învăţământul superior din România care studiază: obținerea și prelucrarea materialelor pentru medicină, aparatura de investigare/monitorizare, terapie, de laborator etc. utilizată în medicină, precum şi principiile, metodele şi tehnicile care stau la baza exploatării acestei aparaturi.

Ingineria medicală este un domeniu interdisciplinar care dezvoltă şi promovează, în colaborare cu medicii, biologii, fizicienii, chimiştii etc. inovaţiile inginereşti şi producerea dispozitivelor medicale. Programul de studiu propus presupune nu numai producerea de echipamente medicale performante, ci şi utilizarea acestor echipamente în condiţii de calitate a actului medical şi de securitate pentru pacient şi personalul medical. 

Plan de învățământ Inginerie Medicală (IMed) - 2022-2023

Fișe discipline Inginerie Medicală (IMed) 

Programul de studiu Inginerie medicală, care se supune evaluării conform Raportului ARACIS în vederea autorizării provizorii a acestui program de studii de licenţă din domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate, este coordonat de departamentul Ingineria Mediului și Securităţii în Industrie de la Facultatea de Inginerie.

Misiunea de bază a programului de studiu Inginerie medicală este de a forma specialişti cu o pregătire interdisciplinară, competitivi pe plan naţional şi internaţional, cu competenţe şi abilităţi specifice ingineriei medicale (producerea de echipamente medicale performante şi utilizarea acestor echipamente în condiţii de calitate a actului medical şi de securitate pentru pacient şi personalul medical).

Obiective

Obiectivele strategice ale pregătirii de ingineri în domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate, specializarea Inginerie medicală, constau în:

• elaborarea unor noi criterii de performanţă şi metode de studiu, evaluare şi optimizare a proceselor şi echipamentelor din domeniul medical;

• crearea premiselor dezvoltării potenţialului naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul ingineriei medicale;

• crearea potenţialului uman necesar dezvoltării învăţământului preuniversitar tehnic şi formării de specialişti pentru cercetare-dezvoltare şi continuarea studiilor de licenţă prin masterat şi doctorat în domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate;

• asigurarea potenţialului de specialişti în domeniul ingineriei medicale;

• formarea de abilităţi pentru asistenţă tehnică şi informatică, pentru cercetare inginerească, inovare şi proiectare - în domeniul echipamentelor medicale, al dispozitivelor şi în cel al materialelor cu proprietăţi specifice aplicaţiilor medicale, pentru creare de software dedicat aplicaţiilor din domeniul medical;

• creşterea performanţelor medicale prin buna cunoaştere şi întreţinere a aparaturii medicale, inovarea de noi mijloace de protezare, realizarea unor produși de biotehnologie şi, nu în ultimul rând, profesionalizarea activităţilor de management, îndeosebi la nivelul spitalelor, caselor de asigurări şi direcţiilor de sănătate publică;

• capacitatea de adaptare la noile tendinţe de evoluţie şi dezvoltare în domeniul (bio)materialelor;

• abilitatea de alegere şi selecţie pe criterii de biocompatibilitate a biomaterialelor (metalice, ceramice şi polimerice) utilizate în sfera implantologiei şi proteticii osoase şi dentare;

• pricepere la nivel superior privind elementele moderne de proiectare informatizată a dispozitivelor medicale.

Competențe profesionale

Competenţele profesionale vizează:

1. Utilizarea adecvată a fundamentelor teore­tice ale ştiinţelor inginereşti aplicate;

2. Utilizarea sistemelor informatice de prelu­crare şi gestiune a datelor;

3. Modelarea sistemelor biologice/structuri­lor biomecanice şi im­plementarea modele­lor în investigarea medicală;

4. Conceperea, proiecta­rea, execuţia şi men­tenanţa dispozitivelor medicale;

5. Operarea cu dispozi­tive medicale în con­diţii de securitate a pacientului şi a perso­nalului medical;

6. Proiectarea şi con­strucţia de dispozitive pentru suplinirea funcţiilor/asistarea persoanelor cu dizabilităţi.

Competențe transversale

Competenţele transversale urmăresc:

1.Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesio­nală în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

 

Posibile traiectorii de carieră

După absolvire, inginerul în domeniul inginerie medicală poate să aleagă din următoarele opţiuni:

  1. Continuarea studiilor prin forma de masterat deoarece Facultatea de Inginerie  oferă posibilitatea masteratelor pe diferite domenii inginereşti;

  2. Continuarea studiilor prin forma de doctorat în ţară sau în străinătate;
  3. Angajare ca inginer pentru specializarea inginerie medicală (pentru proiectare, fabricaţie, consultanţă);
  4. Consilier pe probleme tehnice;
  5. Angajare ca inginer specializarea Inginerie medicală (pentru proiectare, fabricaţie, consultanţă), ocupațiile posibile conform grila G1 - COR, sunt: Inginer Clinic (221401), Bioinginer Medical (222907); Reprezentant tehnic comercial (341502); Reprezentant medical (341503) (inginer medical; asistent de cercetare in inginerie medicala; consultant tehnic in inginerie medicala; inginer tehnolog in inginerie medicala; proiectant inginer de dispozitive medicale).