Inginerie Economică Industrială (IEI)

Inginerie economică industrială (IEI)

  

Plan de învățământ Inginerie Economică Industrială (IEI) - 2022-2023

Fișe discipline Inginerie Economică Industrială (IEI) 

 

Misiunea programului de studii IEI din cadrul Facultatii de Mecanica este de a forma competentele generale, specifice si atitudinale ale viitorilor absolvenţi, astfel incat acestia sa-si poata dezvolta propriile cariere profesionale in domeniul managementului productiei industriale si sa isi creasca sansele ocuparii unui loc de munca in concordanta cu aptitudinile si aspiratiile lor. Realizarea acestei misiuni se face prin aplicarea procedeelor si desfasurarii tuturor activitatilor specifice prevazute la nivelul facultatii si al universitatii. Contextul in care ne propunem realizarea acestei misiuni este cel al promovarii sistemului de valori, a profesionalismului, corectitudinii fata de profesie si fata de semeni si in conditiile respectarii legii si a cerintelor invatamantului universitar.

Obiectivul general al programului de studi IEI este acela de a oferi un program de studii de calitate, flexibil, coerent, deschis la nevoile societăţii, capabil de a pregăti specialişti în inginerie economică industrială, având un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei şi inserţiei lor pe piaţa europeană a forţei de muncă, conform fişei specializării Inginerie economică industrială şi planului de învăţământ.           

Obiectivele specifice declarate ale programului sunt:

 • Pregătire inginerească fundamentală;
 • Cunoştinţe solide de desen tehnic şi grafică pe calculator;
 • Cunoştinţe tehnice generale în domeniul ingineriei materialelor şi a domeniilor mecanicii;
 • Cunoştinţe privind întocmirea unui contract, stabilind relaţiile şi obligaţiile părţilor care participă la realizarea proiectelor precizând obiectivele principale: termenele, calitatea şi costul;
 • Proiectare asistata si fabricaţie asistată de calculator (CAD-CAM);
 • Abilităţi de  conduce şi coordona  realizarea proiectelor, astfel încât să se respecte termenele, să se realizeze calitatea lucrărilor şi să se înscrie în costurile programate;
 • Competenţe de a dezvolta, coordona şi monitoriza aspectele tehnice ale producţiei, inclusiv selectarea metodelor de fabricaţie şi operare;
 • Cunoştinţe, abilităţi şi facilităţi în sistemele economice şi financiar contabile;
 • Abilităţi în conducerea funcţie de resursele umane şi sociale din cadrul organizaţiilor;
 • Interpretarea şi integrarea în sistemul legislativ a cunoştinţelor şi competenţelor de drept şi al relaţiilor internaţionale;
 • Abilităţi privind configurarea şi implementarea ingineriei sistemelor, ingineriei calităţii, ingineria valorii şi logistică;
 • Abilităţi de management general, operaţional, strategic şi de marketing în sisteme eficace, eficiente şi efective;
 • Abilităţi în activităţi de prognoză, planificare şi investiţii;
 • Abilităţi în activităţile de logistică;
 • Abilităţi în activităţi de asigurare a calităţii şi a protecţiei mediului.
 • Cunoştinţe de conducere a proceselor economice industriale;
 • Cunoştinţe în ingineria sistemelor şi marketing industrial.

Înlănţuirea acestor abilităţi şi competenţe se poate realiza printr-un proces educaţional susţinut, de lungă durată. Minimul de conţinut sugerat prin volumul de ore afectat disciplinelor este completat prin multiple aspecte ale procesului de învăţământ (didactice, ştiinţifice, metodice, sociale) la care trebuie să se adauge o formare pe tot parcursul vieţii, astfel încât absolventul să poată face faţă cerinţelor unei economii suple şi dinamice, caracteristică întreprinderilor mici şi mijlocii. Pentru a face faţă schimbărilor din mediul economic şi tehnic, programul de studiu îşi propune adaptarea contiuă a planurilor de învăţământ la necesitatea pieţei (flexibilizarea acestora).

Aceste deziderate sunt propuse a fi atinse în urma formării absolvenţilor de Inginerie şi management, programul de studii Inginerie economică industrială.

Obiectivele educaţionale caracteristice specializării IEI sunt:

 • Competente generale în comunicare;
 • Competente generale în limbi străine;
 • Capacitate de învăţare şi autoperfecţionare, receptivitate la noutăţile din domeniu;
 • Abilităţi de utilizare a tehnologiilor informatice şi gestiune a informaţiei;
 • Abilitate de a lucra într-o echipă interdisciplinară;
 • Capacitate de abordare ştiinţifică a domeniului de specialitate;
 • Capacitate de a cerceta ştiinţific prin analiză, sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii de specialitate;
 • Abilitate de continuare a studiilor universitare de licenţa prin studii universitare de masterat şi apoi de doctorat.

Programul de studii Inginerie economică industrială pregăteşte specialişti pentru managementul firmelor mici şi mijlocii, conducerea de proiecte în domeniul industrial, marketing, logistică, programarea şi conducerea producţiei, evaluarea tehnico-economică, logistică, asigurarea calităţii şi gestiunea resurselor.

În activitatea programului de studii IEI s-a vizat încadrarea acestuia în politica Universităţii materializată prin obiectivele strategice: Integrarea în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării, adaptarea ofertei educaţionale la dinamica pieţei muncii, creşterea eficienţei şi competitivităţii procesului didactic, în procesul de restructurare a specializărilor şi în procesul de dezvoltare a liniilor de educaţie şi instruire: Licenţă, Masterat, Doctorat şi Formare Continuă, ce funcţionează în cadrul Universităţii Dunărea de Jos.

Planul de învaţămant al programului de studii IEI se încadreaza în limitele impuse de Ministerul Educaţiei, la elaborarea acestuia respectându-se condiţiile privind cuantumul disciplinelor fundamentale, a disciplinelor de domeniu (inginereşti, economice şi juridice), a disciplinelor de specialitate (inginereşti, economice şi juridice) şi complementare.

Astfel, prin programul de învăţământ IEI este asigurată compatibilitatea cu programele de studii similare din UE şi se realizează îmbinarea, într-un mod optim, a misiunilor şi obiectivelor în scopul formării deprinderilor necesare în domeniul managementului producţiei industriale şi nu numai, prin dobândirea de cunoştinţe temeinice în domeniul tehnic, economic, informatic şi juridic.

Pe site-ul: http://www.gradschools.com/search-programs/term-engineering-and-management/engineering-management se poate regăsi o listă cu universităţi din lume precum şi specializările aferente acestora în domeniul ingineriei manageriale.

Planul de învaţământ al programului cuprinde discipline care se regăsesc în planurile de învăţământ ale unor specializări similare promovate de renumite universităţi din întreaga lume şi din ţară, universitaţi cu care Facultatea de Inginerie a Universităţii Dunărea de Jos are permanente legături pe linie de cercetare, doctorat şi învăţământ: Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Tehnică din Cluj; totodată, oferta răspunde solicitărilor companiilor industriale multinaţionale, dar şi întreprinderilor mici şi mijlocii, privind corelarea suportului teoretic din şcoală cu necesităţile practice ale acestora.

Pregătirea interdisciplinară tehnică, economică şi juridică, completată cu discipline care să asigure folosirea cu succes a proiectării, prelucrării şi gestiunii asistate de calculator, este focalizată pe formarea unor specialişti cu spectru larg de competenţă în domeniul producţiei industriale şi a managementului acesteia. Aceste discipline sunt deservite de cadre didactice specializate, recunoscute în mediul academic intern şi internaţional, iar activităţile didactice şi de cercetare se desfăşoară în condiţii corespunzătoare, în universitate, dar şi în companiile industriale sau societăţile comerciale partenere.

Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina personală de web pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu studenţii), şi materiale auxiliare, de la tablă la flipchart şi video proiector la toate formele de activitate.

Pe baza cerintelor actuale ale agenţilor economici din zona, au fost introduse in continutul cursurilor de predare instrumente software specifice domeniului: MarcMentat, SolidEdge, MatLab, NX, CATIA, Ls Dyna, Simulink, MonitorPro, AutoCAD  Arena, ERP, Light, Primavera, Simexpert, Delms etc.

Studenţii sunt beneficiarii principali ai activităţilor derulate în universitate şi ai proceselor de restructurare pentru creşterea calităţii în domeniul didactic şi de cercetare ştiinţifică. Studenţilor programului de studiu IEI le sunt asigurate condiţii de învăţare aşa cum au fost descrise anterior şi, în fiecare an studenţii au participat la sesiuni ştiinţifice studenţeşti. Rezultatele profesionale bune sunt recompensate prin asigurarea de burse ce provin atât din finanţarea bugetară cât şi din fonduri proprii.

Majoritatea absolvenţilor acestui program de studii ocupă, în prezent poziţii de coordonare sau executive, fie în companii cu profil industrial precum Dacia – Renault SA, RTR Bucureşti, fie în firme porducatoare, instituţii financiar bancare sau de învăţământ.

Ocupaţii posibile ale absolvenţilor programului de studii, conform COR

244109 - Inginer economist; 121029 - Manager; 123207 – Manager resurse umane; 123307 - Manager marketing (tarife, contracte, achiziţii); 123506 – Manager achiziţii; 123508 - Manager aprovizionare; 123509 – Manager relaţii furnizori; 241919 - Manager proiect; 122408 - Manager zonă; 242324 - Manager de responsabilitate socială; 121013 - Director de program; 123304 - Director operaţii tranzacţii; 123713 - Director proiect; 131401 - Conducător firmă mică patron (girant)  în comerţ; 131701 - Conducător firmă mică patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale; 131201 - Conducător firmă mică patron (girant) industria extractivă şi prelucrătoare; 131801 - Conducător firmă mică patron (girant)  în servicii; 122947 - Şef serviciu şi asimilaţi; 123205 - Şef serviciu resurse umane; 123206 - Şef serviciu evaluare a resurselor de muncă; 123301 - Şef serviciu marketing; 123503 - Şef serviciu aprovizionare-desfacere; 122950 - Şef birou şi asimilaţi; 111059 - Şef birou instituţie publică; 123201 - Şef birou calificare şi recalificare; 123302 - Şef birou marketing; 123402 - Şef birou reclamă publicitară; 123501 - Şef birou aprovizionare - desfacere; 122404 - Şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 122706 - Şef serviciu/ şef birou daune; 122207 - Şef centru prelucrare; 122803 - Şef centru reparaţii; 123208 - Şef centru perfecţionare; 122122 - Şef secţie mecanizare; 412204 - Şef secţie inventar; 122205 - Şef atelier industria extractivă îşi prelucrătoare; 122220 - Şef atelier reparaţii capitale; 122674 - Şef atelier reparaţii; 123711 - Şef atelier cercetare proiectare; 334006 - Şef atelier şcoală; 123303 - Şef licitaţie; 122702 - Şef agenţie comercială; 123401 - Şef agenţie reclamă publicitară; 122202 - inginer şef industria extractivă şi prelucrătoare; 122206 - Şef sector industria extractivă şi prelucrătoare; 111062 - Şef departament; 122678 - Şef departament logistică; 122701 - Inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale; 122703 - Şef expoziţii şi târguri; 214536 - Referent de specialitate inginer mecanic; 235204 - Referent de specialitate in învățământ; 244703 - Referent de specialitate marketing; 244707 - Brand manager; 214905 - Instructor sistem de producţie; 241302 - Programator fabricaţie/lansator fabricaţie; 413204 - Programator producţie; 241928 - Specialist îmbunătăţire procese; 2413 - Specialişti în logistică; 213907 - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator; 241921 - Specialist marketing; 242301 - Specialist în domeniul calităţii; 214544 - Specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale; 214904 - Specialist documentaţie studii; 241216 - Specialist resurse umane; 214404 - Inginer montaj; 214409 - Inginer producție;  214501 - Inginer mecanic; 241301 - Logistician gestiune flux; 241401 - Analist cumpărări/consultant furnizori; 214533 - Consilier inginer mecanic; 214907 - Responsabil afacere; 241931 - Responsabil proces; 214534 - Expert inginer mecanic; 232201 - Profesor în învăţământul gimnazial (în condiţiile legii); 214544 - Specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale; 214538 - Proiectant inginer mecanic; 214545 - Inginer tehnolog prelucrări mecanice; 241924 - Asistent director / responsabil de funcţiune (studii superioare); 242313 - Asistent standardizare; 251526 - Inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini; 251521 - Asistent de cercetare în echipamente de proces; 251544 - Inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice; 251541 - Inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini; 241303 - Documentarist ordonare logistică; 347104 - Designer industrial; 241205 - Formator.