Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor (IAIM)

Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor (IAIM)

 

Plan de învățământ Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor (IAIM) - 2022-2023

Fișe discipline Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor (IAIM) 

 În afara misiunii generale a Facultăţii de Inginerie si a Departamentului Stiinta si Ingineria materialelor, misiunea specifică asumată prin derularea programului de studii Informatică Aplicată În Ingineria Materialelor, mai are în vedere:

 • asigurarea unei pregătiri superioare teoretice şi practice în domeniul obţinerii şi procesării materialelor prin alegerea disciplinelor cuprinse în Planul de învăţământ, conform cerinţelor de pe piaţa de muncă superior calificată;
 • asigurarea condiţiilor optime necesare insuşirii de către studenţi a cunoştinţelor de vârf, în domeniul obţinerii şi procesării materialelor;
 • pregătirea unor absolvenţi capabili să coordoneze activităţile de producţie, să participe prin activitate de proiectare la dezvoltarea şi modernizarea tehnologiilor de procesare şi la implementarea unor noi tehnologii de producţie ţinând cont de o serie de factori precum calitate, dezvoltare tehnologică, cercetare, costuri, compatibilitatea cu mediul înconjurător, etc
 • dezvoltarea capacitaţii de asimilare, de înţelegere şi de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice referitoare la procesarea materialelor şi de valorificare a acestora in activitatea de cercetare ştiinţifică;
 • dezvoltarea capacităţilor manageriale, de marketing şi managementul calităţii ale viitorilor specialişti din domeniu;
 • crearea premiselor dezvoltării de firme private mici şi mijlocii de producţie şi de consultanţă sau expertiză în domeniulmaterialelor;
 • posibilitatea dezvoltării cunostintelor de specialitate din domeniul materialelor cu ajutorul informaticii, prin activitatile de proiectare si cercetare aplicate în domeniile de competenţă ale absolvenţilor: tehnologii moderne de procesare prin deformare plastică şi tratamente termice pentru materialele metalice, tehnologii performante de obţinere a pieselor cu configuraţie complex, tehnologii de obtinere a nanomaterialelor si materialelor multifunctionale prin studii de masterat si doctorat;
 • abilităţi în utilizarea calculatorului şi a tehnicii de operare specifice acestuia (proiectare, simulare, modelare);
 • abilităţi de comunicare (limbi de circulaţie internaţională) si utilizarea mijloacelor moderne de comunicare.
 • posibilitatea continuarii pregatirii în direcţii de avangardă din cercetarea ştiinţifică şi aplicativă din domeniul INGINERIEI MATERIALELOR prin studii de masterat si doctorale.

OBIECTIVELE FUNDAMENTALE ALE PROGRAMULUI DE STUDII IAIM

Programul de studii Informatică Aplicată În Ingineria Materialelor   îşi propune următoarele obiective:

 • dezvoltarea şi modernizarea conţinutului programului de studiu existent şi evaluarea acestuia în termeni de credite transferabile, pentru generalizarea transferului intrainstituţional (între facultăţile şi secţiile universităţii) şi interinstituţional de credite de studii;
 • adoptarea de metodologii moderne de predare şi instruire teoretică şi practică flexibile şi adaptate la cerinţele, mereu actualizate ale transferului de informaţie către studenţi, în corelaţie cu necesităţile de pe piaţa forţei de muncă şi ţinând seama de prevederile legale în vigoare;
 • creşterea compatibilităţii pentru integrarea învăţământului superior din domeniul ingineriei materialelor în structurile naţionale şi europene;
 • dezvoltarea unor relaţii cu industria locală pentru dezvoltarea oportunităţilor pentru educaţia industrială sau practica profesională;
 • asigurarea accesului studenţilor la laboratoarele de cercetare specializate şi participarea studenţilor la o varietate de cursuri avansate, seminarii şi colocvii pe diferite aspecte de procesare a materialelor;
 • realizarea de parteneriate de cercetare aplicată cu agenţi economici şi cu administraţia locală, în vederea utilizării pentru beneficiul public în regiune a rezultatelor în conceptul dezvoltării durabile;
 • asigurarea unui climat de muncă decent pentru întregul personal didactic şi pentru studenţi.

PROGRAMUL DE STUDIU PE TERMEN MEDIU ŞI PE TERMEN LUNG ÎŞI PROPUNE SĂ REALIZEZE URMĂTOARELE OBIECTIVE:

 • dezvoltarea infrastructurii pentru programele de învăţare, pentru dezvoltarea tendinţelor inovatoare în procesarea materialelor şi pentru servicii extensive, prin completarea, consolidarea şi diversificarea bazei materiale existente şi alinierea acesteia la nivelul celor existente pe plan european în domeniul respectiv de cercetare;
 • creşterea colaborării interdepartamentale pentru aprofundarea educaţiei multidisciplinare;
 • crearea unor nuclee de cercetare de elită şi integrarea acestora în reţele naţionale şi internaţionale de cercetare în domeniu;
 • diseminarea rezultatelor cercetărilor prin organizarea de conferinţe cu specific pe procesarea materialelor sub egida FI şi cu participarea cadrelor didactice antrenate în programul de studii Informatică Aplicată În Ingineria Materialelor şi altor programe de studii similare din învăţământul ingineriei materialelor din ţară, a cercetătorilor din domeniul obţinerii, procesării şi caracterizării materialelor şi a reprezentanţilor întreprinderilor de profil, pentru garantarea unor produse de bună calitate;
 • asigurarea continuităţii învăţământului superior în specializarea IAIM prin recrutarea celor mai valoroşi absolvenţi şi perfecţionarea lor prin masterat, doctorat şi prin stagii de specializare în ţară şi în străinătate.