Concepte Avansate în Proiectarea şi Exploatarea Autovehiculelor (CAPEA)

Concepte Avansate în Proiectarea şi Exploatarea Autovehiculelor (CAPEA)

 

Plan de învățământ Concepte Avansate în Proiectarea şi Exploatarea Autovehiculelor (CAPEA) - 2023-2024

Fișe discipline Concepte Avansate în Proiectarea şi Exploatarea Autovehiculelor (CAPEA)

Obiective generale:

 formarea de specialişti capabili să aplice cunoştinţele dobândite prin acest program în ingineria autovehiculelor;
 formarea de specialişti capabili să rezolve problemele care apar în proiectarea si exploaterea autovehiculelor;
 formarea unei gândiri inginereşti avansate în interdependenţă cu asigurarea concomitentă a calităţii şi productivităţii în ingineria autovehiculelor;
 formarea eticii profesionale şi a spiritului de iniţiativă în lansarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare-inovare.

Obiective specifice:

 formarea de deprinderi de proiectare avansată prin stăpânirea metodelor, tehnicilor şi a instrumentelor de proiectare asistată de calculator;
 formarea de deprinderi avansate în utilizarea produselor software de modelare si simulare a fenomenelor specifice din motoarele cu ardere interna;
 formarea capacităţii de a determina prin calcul, cu ajutorul metodelor numerice, a câmpurilor termice, stării de tensiuni şi deformaţiilor din structurile autovehiculelor;
 transmiterea de cunoştinţe în domeniul investigării proceselor prin sisteme moderne de vizualizare şi de monitorizare a proceselor specifice din industria producatoare de autovehicule rutiere;
 formarea de deprinderi de cercetare în vederea desfăşurării unei activităţi de calitate în institutele de profil specializate sau în învăţământul superior tehnic.

Competenţe profesionale 

C1. Cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei autovehiculelor

C1.1. Identificarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice ingineriei autovehiculelor;

C1.2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru investigarea, conducerea și monitorizarea proceselor din motoarele cu ardere interna;

C1.3.Cercetarea fundamentală a comportării ansamblelor si subansamblelor utilizate în structurile sistemelor autovehiculelor rutiere;

C1.4. Dezvoltarea modelelor numerice pentru analiza și interpretarea fenomenelor specifice proceselor de ardere din motoarele cu ardere interna.

C2. Proiectare avansată a sistemelor autovehiculelor rutiere

C2.1. Înţelegerea şi utilizarea terminologiei specifice proiectării sistemelor din domeniul autovehiculelor rutiere;

C2.2. Cunoașterea aprofundată a metodelor şi instrumentelor CAD pentru proiectarea sistemelor autovehiculelor rutiere;

C2.3. Utilizarea cunoștințelor de specialitate și aplicarea tehnicilor CAD, CAE, CAM, FEA, CFD în proiectarea autovehiculelor rutiere;

C2.4. Utilizarea cunoștințelor de specialitate și aplicarea metodelor de calcul în proiectarea sistemelor pentru autovehiculele rutiere;

C2.5. Capacitatea de analiză şi aplicarea metodelor de proiectare pentru reducerea nivelului de poluare, vibratii şi zgomot.

C3. Modelarea şi simularea proceselor

C3.1. Cunoașterea conceptelor, teoriilor și metodelor aplicate în modelarea şi simularea proceselor din domeniul autovehiculelor rutiere;

C3.2. Identificarea și selectarea datelor de intrare (parametrii caracteristici procesulor și proprietățile fizice, chimice, termice și mecanice ale materialelor) în vederea modelării și simulării proceselor specifice sistemelor autovehiculelor rutiere;

C3.3. Aplicarea metodelor de analiză cu elemente finite pentru modelarea şi simularea proceselor, prin utilizarea unor programe specializate;

C3.4. Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru analiza, interpretarea și prelucrarea datelor de ieșire obținute în urma modelării și simulării proceselor;

C3.5. Cunoașterea metodelor de validare experimentală a modelului numeric dezvoltat pentru simularea procesulor studiate;

C3.6. Elaborarea de rapoarte de cercetare pe baza rezultatelor obținute prin rularea modelului matematic dezvoltat.

C4. Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare

C4.1. Cunoașterea definițiilor, principiilor, politicilor şi strategiilor specifice managementului proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare;

C4.2. Identificarea, selectarea şi atragerea de surse de finanțare naţionale şi internaționale;

C4.3. Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de elaborare a unei cereri de proiect de cercetaredezvoltare-inovare;

C4.4. Aplicarea cunoştinţelor de management de proiect în implementarea şi monitorizarea unui proiect de cercetare-dezvoltare-inovare conform ghidului de implementare specific;

C4.5. Cunoaşterea procedurilor de raportare şi aplicarea acestora în elaborarea rapoartelor științifice, tehnice şi financiare.

Competenţe transversale:

CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei autovehiculelor rutiere;

CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de adaptare şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare;

CT3. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării, prin intermediul mijloacelor de documentare şi sinteză din domeniul ingineriei autovehiculelor rutiere.

Ocupaţii posibile conform COR:

 • 122309 - Șef proiect cercetare-proiectare;
 • 122310 - Șef secție cercetare-proiectare;
 • 122314 - Șef proiect/program;
 • 214111- Specialist încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/ optimizare energetică/ sisteme de măsurare;
 • 214404- Cercetător ştiinţific;
 • 214434 - Expert inginer mecanic;
 • 214435 - Inspector de specialitate inginer mecanic;
 • 214542- Specialist reglementări/cărţi identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/ inspecţii tehnice /omologări oficiale;
 • 214623 - Proiectant inginer mecanic;
 • 214903- Specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare;
 • 215310 - Inginer proiectant;
 • 241108- Inspector asigurări autovehicule rutiere;
 • 241218 - Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională;
 • 241302- Programator fabricaţie/lansator fabricaţie;
 • 241517- Expert conformitate;
 • 241960- Evaluator proiecte;
 • 242101 - Manager proiect;
 • 242106 - Manager de inovare;
 • 242301- Specialist în domeniul calităţii;
 • 243104 - Manager de produs;
 • 251401 - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator;
 • 251532 - Asistent de cercetare în autovehicule rutiere;
 • 251545- Asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice;
 • 251551- Asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale.