În atenţia studenţilor care doresc decontarea abonamentelor de transport

 

În conformitate cu art. 205, alin. (2) din Legea educației naționale și Normelor metodologice privind acordarea facilitaților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți din 31.01.2017 parte integranta din Hotărârea nr. 42/2017 cu modificările la zi, modul de decontare lunară a cheltuielilor cu transportul local în comun, transportul intern auto și transportul naval este următorul:

 • Studenții români/străini care sunt prevăzuți la art. 205, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, in vârsta de pana la 26 de ani beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, transportul intern auto și transportul naval.
 • Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun, transportul intern auto și transportul naval, pe tot parcursul anului universitar.
 • Eliberarea titlurilor de transport cu reducere 50% și gratuite pentru studenți se efectuează în baza legitimației de student vizată pentru anul universitar în curs și a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport. De la data începerii anului universitar și până la data de 31 octombrie inclusiv, studenții, cu excepția studenților din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie „an terminal„ în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot calatori în baza legitimației de student.
 • Studenții beneficiază lunar de decontarea unui singur abonament cu reducere de 50% sau gratuit, după caz, la transportul local în comun și de decontarea a maximum 8 bilete sau a unui abonament pentru transportul interurban auto și transportul naval.

A. Studenții care doresc decontarea abonamentelor de transport local în comun puse la dispoziție de către TRANSURB, trebuie sa parcurgă următoarele etape:

1. Procurarea, de la chioșcurile TRANSURB, a abonamentelor NOMINALE de transport local în comun eliberate pe baza legitimației de transport studenți, cu valoarea de 50% din prețul întreg.

2. Depunerea la secretariatul facultății a următoarelor documente:

 • cererea completată și semnată de student (Anexa 1);
 • copia legitimației de transport studenți (formularul nou) vizată pentru anul în curs;
 • copia actului de identitate (CI);
 • bonul fiscal de achiziționare a abonamentului lunar - în original, pentru luna în curs sau maximum luna anterioară (seria cardului de pe bonul fiscal trebuie sa fie aceeași cu seria de pe cardul de transport);
 • copia cardului nominal de transport (să fie lizibile numele și seria cardului);
 • extrasul de cont - se aduce o singura dată, la prima decontare sau atunci când numărul de cont/banca se modifică.

3. Pe toate copiile depuse studentul va scrie conform cu originalul si va semna.

4. În cazul în care un student achiziționează abonamentul pentru mai multe luni, secretariatul trimite spre decontare: originalul cererii, originalul chitanței/bon fiscal, copie după legitimația de transport studenți vizată pentru anul în curs, copie după cardul nominal de transport, copie după actul de identitate, extras de cont daca este cazul.

B. Studenții care doresc decontarea biletelor de transportul interurban auto și transportul naval trebuie să aibă în vedere următoarele:

 • biletele depuse pentru decontare trebuie sa fie din luna anterioară datei în care se solicită decontarea;
 • biletele depuse pentru decontare trebuie să cuprindă în mod vizibil: denumirea (sigla) firmei de transport, ștampila firmei de transport, data efectuării călătoriei, ruta de deplasare și valoarea biletului de călătorie (nu se vor primi bilete pe care unul sau mai multe din aceste elemente lipsesc; toate datele trebuie sa apară pe fata biletului). Biletele depuse pentru decontare care au serii consecutive sau apropiate (care pot fi din același mijloc de transport se vor anula.
 • la abonament trebuie anexată chitanța/ bonul fiscal cu care s-a plătit;
 • ruta trebuie sa coincidă cu adresa de domiciliu din cartea de identitate a studentului.

C. Studenții care doresc decontarea abonamentelor de transport intern auto și transport naval trebuie să parcurgă etapele 2-4 de la punctul A după achiziția abonamentelor.

Studenții depun documentele la secretariatul facultății în perioada 1-7 ale lunii.

Secretariatele facultăților vor trimite prin registratura universității până pe data de 15 a lunii, către Serviciul financiar, tabelul centralizator pentru decontarea cheltuielilor de transport studenți, semnat de secretar șef și decan, la care se anexează cererile verificate, însoțite de documentele justificative prevăzute la punctele A, B sau C conformate cu originalul (punctul A3).

Serviciul financiar verifica concordanta informațiilor din tabelul fiecărei facultăți, completează coloanele 6-9 din tabel, întocmește statele și celelalte proceduri de plată.

Virarea sumelor în conturile studenților se efectuează, de regulă, până în ultima zi a lunii inclusiv.