Noutăți

Burse sociale semestrul II - 2023-2024

Burse sociale în semestrul al-II-lea, an universitar 2023-2024

 

Dosarele se depun la secretariatul Facultăţii de Inginerie până la data de 20.03.2024 (Luni - Joi, între orele 12:00 – 14:30, Vineri între orele 12:00 – 13:30).

Salariul net pe economie care se ia în calcul, conform HG nr. 900/2023, în vederea acordării burselor sociale pentru semestrul II al anului universitar 2023-2024 este de 2079 lei/lună.

Perioada care se ia în calcul o reprezintă ultimele 12 luni anterioare cererii: MARTIE 2023 – FEBRUARIE 2024.

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea vârstei de 26 de ani. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit.

Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestora şi ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Acte necesare pentru obţinerea unei burse sociale:

 • Cererea solicitantului (Anexa 2.a), însoţită de o declaraţie pe propria răspundere (Anexa 2.b) privind veniturile nete, cu caracter permanent, obţinute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, şi de acordul olograf al studentului şi membrilor familiei, după caz, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei (Anexa 2.c);
 • copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii familiei sau ale certificatelor de naştere pentru fraţii cu vârsta sub 14 ani;
 • Adeverinţă de elev/student pentru fraţi (unde este cazul);
 • Adeverinţă de venit net pentru părinţi şi student (în cazul în care acesta lucrează) sau cupoane de pensie /adeverinţă eliberată la Casa de Pensii în cazul părinţilor pensionari, pentru 12 luni (martie 2023 – februarie 2024);
 • Anchetă socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l şi pe acesta, nu realizează venituri sau cel puţin unul din părinţi lucrează sau domiciliază în străinătate.
 • Declaraţie notarială pe proprie răspundere, dată de toţi membrii familiei care au peste 18 ani şi nu obţin nici un fel de venit (martie 2023 – februarie 2024);
 • Venituri obţinute din activităţi agricole (martie 2023 – februarie 2024, conform prevederilor Codului fiscal;
 • Adeverinţă de şomaj (martie 2023 – februarie 2024);
 • Adeverinţă emisă de Primărie privind acordarea Ajutorului social (Legea 67/1995);
 • Adeverinţă sau cupoane cu valoarea alocaţiei de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 (martie 2023 – februarie 2024);
 • Adeverinţă de venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (unde este cazul);
 • adeverinţe de venit de la ANAF pe 2023 şi 2024 pentru părinţi şi studenţi (titular şi fraţi) (se vor obţine de către instituţia de învăţământ superior);
 • pentru veniturile obţinute de membrii familiei în calitate de PFA, se vor depune documente cu veniturile NETE pe lunile martie 2023 – februarie 2024 (adeverinţe eliberate de un contabil autorizat, declaraţie pe propria răspundere la Notariat sau precizare explicită în ancheta socială);
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, însoţită de adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia, unde este cazul, (martie 2023 – februarie 2024);
 • certificatul de căsătorie în copie xerox pentru părinţii recăsătoriţ;
 • copie după certificatul de deces al părintelui/părinţilor (unde este cazul);
 • cupon/adeverinţă pentru pensia de urmaş (martie 2023 - februarie 2024);

Adeverinţele de venit nu trebuie să prezinte ştersături, trebuie să fie semnate şi ştampilate.

Sintagma „familie monoparentală” desemnează familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflat/aflaţi în întreţinere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, şi care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Prin „persoană singură din familia monoparentală” se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. este necăsătorită;
 2. este văduvă;
 3. este divorţată;
 4. al/a cărei/cărui soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
 5. al/a cărei/cărui soţ/soţie se află în una dintre situaţiile prevăzute la 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. al/a cărei/cărui soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 7. a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la a)—e).

Se asimilează termenului „familie” şi persoana/persoanele care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care locuieşte/locuiesc împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa/lor.

Potrivit ordinului 6464/2023, bursele de ajutor social se acordă, conform următoarelor priorităţi şi criterii:

a) studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, studenţii care provin din familii monoparentale sau studenţii proveniţi din centre de plasament şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale. În cazul absenţei părinţilor sau tutorelui se iau în calcul veniturile persoanei/persoanelor care se ocupă de întreţinerea studentului/studentei;

b) studenţilor bolnavi de tuberculoză, care se află în evidenţa unităţilor medicale — pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulino-necesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbţie severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronşic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor şi încadraţi într-un grad de invaliditate, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

Certificatul medical emis de un medic de specialitate (altul decât medicul de familie) se vizează de către medicul de la Cabinetul medical studenţesc.

c) studenţilor a căror familie nu a realizat în cele 12 luni (martie 2023 - februarie 2024) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (2079 lei).

În semestrul II, anul universitar 2023-2024 bursele se distribuie conform Metodologiei de acordare a burselor aprobata în HS nr. 300 din 08.12.2023.