Noutăți

Burse sociale semestrul I - 2023-2024

Burse sociale în semestrul I, an universitar 2023-2024

 

Dosarele se depun la secretariatul Facultății de Inginerie până la data de 17.11.2023 (Luni - Joi, între orele 11:00 – 14:30, Vineri între orele 11:00 – 13:30).

Salariul minim net pe economie care se ia în calcul, pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie, în vederea acordării burselor sociale pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024 este de 1898 lei/lună.

Perioada care se ia în calcul o reprezintă ultimele 12 luni anterioare cererii, adică OCTOMBRIE 2022 – SEPTEMBRIE 2023.

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea vârstei de 26 de ani. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit.

Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestora și ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Acte necesare pentru obținerea unei burse sociale:

 • Anexa 1, 2, 3 după caz. Pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei este necesar acordul olograf al studentului/studentei și al membrilor familiei după caz;
 • Adeverință de venit pentru părinți și student (în cazul în care acesta lucrează) sau cupoane de pensie /adeverință eliberată la Casa de Pensii în cazul părinților pensionari, pentru 12 luni (octombrie 2022 – septembrie 2023);
 • Adeverință de șomaj și/sau ajutor social (unde este cazul);
 • Adeverință emisă de Primărie privind acordarea Ajutorului social (Legea 67/1995)
 • Adeverință de alocație de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004, republicată (unde este cazul);
 • Adeverință de venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă (unde este cazul);
 • Anchetă socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri sau cel puțin unul din părinți lucrează sau domiciliază în străinătate.
 • Declarație pe proprie răspundere, dată de părinții care nu obțin nici un fel de venit, în fața unui notar sau la primăria localității în care își au domiciliul (se specifică perioada luată în calcul: OCTOMBRIE 2022 – SEPTEMBRIE 2023);
 • Adeverință de la primărie din care să rezulte veniturile realizate din cultivarea pământului pentru 12 luni (octombrie 2022 – septembrie 2023), pentru fiecare membru al familiei, inclusiv studentul sau că nu dețin pământ și nici firmă;
 • adeverințe de venit de la ANAF pe 2022 și 2023 pentru părinți și studenți (titular și frați) (se vor obține de către instituția de învățământ superior);
 • pentru veniturile obținute de membrii familiei în calitate de PFA, se vor depune documente cu veniturile NETE pe lunile octombrie 2022 - septembrie 2023 (adeverințe eliberate de un contabil autorizat, declarație pe propria răspundere la Notariat sau precizare explicită în ancheta socială);
 • dovada înregistrării la organele de poliție din raza domiciliului studentului, a cererii privind identificarea noului domiciliu al unuia din părinți, în cazul în care acesta a părăsit reședința comună, în vederea obligării acestuia la plata pensiei de întreținere (dacă este cazul);
 • Adeverință de elev/student pentru membrii familiei care urmează o formă de învățământ (unde este cazul);
 • Certificate de naștere pentru frații preșcolari (unde este cazul);
 • Copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați, însoțită de adeverință/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student și frații acestuia (unde este cazul);
 • copie după certificatul de deces al părintelui/părinților (unde este cazul);

Adeverințele de venit nu trebuie să prezinte ștersături, trebuie să fie semnate și ștampilate.

Sintagma „familie monoparentală” desemnează familia formată din persoana singură și copilul/copiii aflat/aflați în întreținere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, și care locuiesc și gospodăresc împreună.

Prin „persoană singură din familia monoparentală” se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:

 1. este necăsătorită;
 2. este văduvă;
 3. este divorțată;
 4. al/a cărei/cărui soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
 5. al/a cărei/cărui soț/soție se află în una dintre situațiile prevăzute la 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. al/a cărei/cărui soț/soție este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
 7. a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la a)—e).

Se asimilează termenului „familie” și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care locuiește/locuiesc împreună cu copiii aflați în întreținerea sa/lor.

Potrivit ordinului 6464/2023, bursele de ajutor social se acordă, conform următoarelor priorități și criterii:

a) studenților orfani de unul sau ambii părinți, studenții care provin din familii monoparentale sau studenții proveniți din centre de plasament și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale. În cazul absenței părinților sau tutorelui se iau în calcul veniturile persoanei/persoanelor care se ocupă de întreținerea studentului/studentei;

b) studenților bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale — pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulino-necesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

c) studenților a căror familie nu a realizat în cele 12 luni (octombrie 2022 – septembrie 2023) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (1.898 lei).

În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în unul dintre tipurile de burse dintre tipurile de burse oferite:

 1. cererea solicitantului (Anexa 1), însoțită de o declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii (octombrie 2022 – septembrie 2023), realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit (Anexa 1) și acordul studentului și membrilor familiei acestuia privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a burselor (Anexa 2);
 2. pentru situații în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea unei burse sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri sau cel puțin un părinte al studentului care lucrează sau domiciliază în străinătate;
 3. copii după certificatul/certificatele de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte sau de ambii, de pe acte de stare civilă/decizia instanței de menținere a stării de arest/raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, dacă este cazul;
 4. cerere (Anexa 3) și certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 10 alin 9, lit. b.

Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se poate acorda, la cerere (Anexa 1), în cuantum lunar al unei burse de ajutor social, semestrial, studenților cu unul sau ambii părinți decedați, studenților care provin din familii monoparentale, studenților proveniți din centrele de plasament sau studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 12 luni (octombrie 2022 – septembrie 2023) un venit net mediu pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net la nivel național.

Studenții care solicită această categorie de bursă atașează la dosarul de bursă de ajutor social o cerere separată, analiza dosarului realizându-se o singură dată.

ANEXE / CERERI 👇👇👇:

Anexa 1 - CERERE pentru acordarea bursei sociale / bursei de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/maternitate/deces

Anexa 2 - Acord student/Membru de familie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 3 - CERERE pentru evaluarea dosarului pentru bursa de ajutor social pe criterii medicale