Regulament de acordare a diplomelor Facultăţii de Inginerie

 

Capitolul I - Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul regulament stabilește modul şi condițiile de acordare a diplomelor de către Consiliul Facultăţii de Inginerie.

Art. 2. Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu:

 1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011cu modificările și completările ulterioare;
 2. Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
 3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie;
 4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului UDJG.

Capitolul II - Tipuri de diplome

Art. 3. În vederea motivării personalului didactic şi de cercetare, a personalului didactic și de cercetare auxiliar şi a colaboratorilor facultății, conducerea Facultăţii de Inginerie acordă următoarele  diplome:

 1. Diploma „OPERA OMNIA” pentru întreaga activitate de cercetare ştiinţifică;
 2. Diploma „ANGHEL SALIGNY” pentru rezultate de excelenţă în funcţia didactică;
 3. Diploma de excelenţă „MIRCEA TRAIAN MANOLACHE” pentru tineri cercetători;
 4. Diploma de excelenţă „MIHAI HONORIUS TEODORESCU” pentru întreaga activitate, cu ocazia pensionării;
 5. Diploma de fidelitate „ALEXANDRU GUŢU” cu ocazia pensionării;
 6. Diploma aniversară „NICOLAE  BEŞCHIA”;
 7. Diploma  „FLORIN  DORU  CILINCĂ”  pentru  persoanele  care  au  desfăşurat  acţiuni importante de promovare a imaginii Facultăţii de Inginerie.

Capitolul III - Condiţii de acordare a diplomelor

Art. 4. Diplomele se acordă personalului didactic și de cercetare şi personalului didactic și de cercetare auxiliar care nu fac subiectul unor sancţiuni disciplinare, nu au încălcat principiile Codului de etică şi deontologie profesională universitară al Universității ”Dunărea de Jos” din Galați şi nu au  încălcat îndatoririle ce le revin, potrivit contractului individual de muncă.

Art. 5. Condiţiile de acordare a diplomelor, pentru fiecare tip de diplomă, sunt:

 1. Diploma “OPERA OMNIA” pentru întreaga activitate de cercetare ştiinţifică se acordă personalităţilor ştiinţifice din Facultatea  de Inginerie care au creat  domenii şi şcoli de cercetare valoroase şi care au avut o contribuţie deosebită în dezvoltarea domeniilor universitare de studii de licență, masterat și doctorat. Diploma OPERA OMNIA poate fi acordată unei personalități doar o singură dată pe perioada întregii cariere.
 2. Diploma „ANGHEL  SALIGNY” pentru  rezultate  de  excelenţă  în funcţia didactică  se acordă cadrelor didactice titulare din Facultatea de Inginerie care au obţinut cel mai mare punctaj în fișa de autoevaluare din anul precedent, în funcţia didactică pe care o ocupă. Se acordă câte un premiu pentru fiecare funcţie didactică (asistent, șef lucrări, conferenţiar şi profesor).  Echipa  de  conducere  a  facultăţii  nu  este  eligibilă  pentru  acordarea  acestei diplome.
 3. Diploma de excelenţă „MIRCEA TRAIAN MANOLACHE” pentru tineri cercetători se acordă tinerilor care au desfăşurat, în anul calendaristic precedent, cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor câştigate prin competiţie şi finanţate de organisme naţionale sau internaţionale (UEFISCDI, ANCS, Comisia Europeană etc.). Candidatul va întocmi o fişă de autoevaluare în care vor fi punctate numai rezultatele cercetării ştiinţifice (articole ştiinţifice, participarea la contracte de cercetare, brevete acordate etc.). Diploma se acordă doctoranzilor cu frecvenţă şi cadrelor didactice cu gradul de asistent care au vârsta maximă de 35 ani.
 4. Diploma de excelenţă „MIHAI HONORIUS TEODORESCU” pentru întreaga activitate, cu ocazia pensionării, se acordă cadrelor didactice care au vizibilitate naţională şi internaţională, susţinută de realizări remarcabile pe plan didactic, ştiinţific şi managerial.
 5. Diploma de fidelitate „ALEXANDRU GUŢU” cu ocazia pensionării se acordă membrilor facultății care au împlinit vârsta de pensionare şi cărora le-au încetat relaţiile contractuale cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în anul calendaristic în curs.
 6. Diploma aniversară „NICOLAE BEŞCHIA” se acordă persoanelor cu realizări profesionale şi manageriale remarcabile. Diploma se poate acorda şi persoanelor din afara facultăţii şi universităţii pentru contribuţii importante la promovarea relaţiilor de colaborare şi pentru sprijin acordat Facultăţii de Inginerie.
 7. Diploma „FLORIN DORU CILINCĂ” pentru persoanele care au desfăşurat acţiuni importante de promovare a imaginii Facultăţii de Ingineri se acordă membrilor care au desfăşurat acţiuni importante de promovare a imaginii Facultăţii de Inginerie şi care au determinat o modificare semnificativă a percepţiei opiniei publice regionale, naţionale şi internaţionale asupra rolului şi importanţei Facultăţii de Inginerie în mediul educaţional din România.

Capitolul IV - Procedura de acordare a diplomelor

Art. 6. Diplomele se acordă anual, la propunerea decanului sau a directorilor de departamente.

Art. 7. Propunerea este însoţită de un referat în care se motivează propunerea de acordare a diplomei şi în care sunt evidențiate aspectele relevante din activitatea științifică a candidaților, realizările importante care au contribuit la îmbunătăţirea şi promovarea imaginii Facultăţii de Inginerie, relaţiile de colaborare dezvoltate şi alte elemente profesionale care susţin propunerea respectivă. Referatele sunt supuse analizei şi votului membrilor Consiliului Facultății de Inginerie şi, după aprobare, decanul emite decizia de acordare a diplomelor.

Art. 8. Diplomele se acordă în şedinţa festivă a Consiliului Facultății de Inginerie, prilejuită de sărbătorirea anuală a zilei facultăţii (21 mai), exceptând Diploma de fidelitate „ALEXANDRU GUŢU” care se acordă în şedinţa Consiliului Facultății de Inginerie organizată în luna decembrie. Conducerea Facultăţii de Inginerie organizează festivitatea de acordare a diplomelor.

Capitolul V - Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 9. Decanul şi preşedinţii comisiilor Consiliului Facultăţii de Inginerie pot propune modificarea și completarea prezentului regulament, ori de câte ori acest lucru este necesar sau se impune.

Art. 10. Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Consiliului Facultăţii din data de 10.09.2020 și produce efecte începând cu data aprobării.

 

Regulament de acordare a diplomelor Facultăţii de Inginerie


Tipărire   Email